Cập nhật cách Nhà cung cấp Chiến lược đang thể hiện với sự hỗ trợ của hồ sơ bên dưới. Chọn một nhà cung cấp chiến lược mà bạn muốn bằng cách so sánh lợi nhuận, mức rút vốn tối đa của họ, số lượng Người đầu tư theo mà họ đã thu hút được, hoặc điểm rủi ro của họ.

Tìm Nhà cung cấp Chiến lược sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình ngay hôm nay!

Nhà cung cấp Chiến lược Lợi nhuận Max. Drawdown Người đầu tư theo Stability Score Active Since
DIAMOND
35004223
Indonesia
View Profile
-91.17% 38.71% 1 2 371 days ago ID 35004223 1
Thai Son Group
35004238
Viet Nam
View Profile
-58.3% 65.72% 0 3 370 days ago VN 35004238 0
PersadaEJ
35004242
Malaysia
View Profile
-98.83% 99.79% 0 3 371 days ago MY 35004242 0
FxPresident
35004255
Malaysia
View Profile
-99.87% 99.91% 0 5 370 days ago MY 35004255 0
NattasNorthern
35004262
Malaysia
View Profile
-56.87% 90.27% 22 2 371 days ago MY 35004262 22
SkyUp
35004365
Malaysia
View Profile
-89.47% 89.37% 0 3 363 days ago MY 35004365 0
Mercy
35004367
Malaysia
View Profile
-15.25% 26.79% 2 2 367 days ago MY 35004367 2
Mujahidin trader
35004390
Malaysia
View Profile
-99.97% 99.92% 0 5 363 days ago MY 35004390 0
FiboFx
35004463
Malaysia
View Profile
108.54% 26.15% 42 1 364 days ago MY 35004463 42
JAKA
35005178
Indonesia
View Profile
880.05% 1.56% MAX 2 347 days ago ID 35005178 -1
MY TUU
35005707
Viet Nam
View Profile
203.42% 40.22% 23 1 341 days ago VN 35005707 23
eMp_fx
35006720
Malaysia
View Profile
-99.14% 98.99% 0 5 336 days ago MY 35006720 0
AhmadAlbab
35007531
Malaysia
View Profile
-100.0% 99.84% 0 5 330 days ago MY 35007531 0
Bali
35011050
Indonesia
View Profile
-94.94% 96.37% 0 3 314 days ago ID 35011050 0
sniper ea
35012473
China
View Profile
-98.96% 99.17% 1 3 312 days ago CN 35012473 1
expert trade
35013235
Turkey
View Profile
70.95% 9.08% 0 1 308 days ago TR 35013235 0
Seah Wen
35013297
Malaysia
View Profile
-99.49% 99.57% 0 3 308 days ago MY 35013297 0
MEGAPRIME FX
35013575
Nigeria
View Profile
-99.82% 99.7% 0 5 306 days ago NG 35013575 0
PrinceFxEa_V3
35014881
Malaysia
View Profile
-93.77% 89.02% 2 1 301 days ago MY 35014881 2
Bigger Fund
35015261
China
View Profile
42.14% 19.88% 13 2 301 days ago CN 35015261 13
DeLorean Trading
35016047
Colombia
View Profile
-18.78% 75.31% 0 2 306 days ago CO 35016047 0
PME368.com
35017481
Malaysia
View Profile
-97.31% 98.88% 0 5 295 days ago MY 35017481 0
livermore
35017569
China
View Profile
-85.49% 96.35% 7 3 303 days ago CN 35017569 7
YinYang
35018331
South Korea
View Profile
-23.32% 20.42% 0 2 293 days ago KR 35018331 0
Nice Fx Team
35018338
Pakistan
View Profile
-15.17% 100.0% 0 3 294 days ago PK 35018338 0
INSUN
35019028
Indonesia
View Profile
-9.09% 0.0% 1 1 293 days ago ID 35019028 1
AWESOME38
35019174
Malaysia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 4 293 days ago MY 35019174 0
Tony Trinh
35019717
Viet Nam
View Profile
-78.61% 81.57% 0 3 292 days ago VN 35019717 0
Elliot Wave Pattern Trading
35019722
Singapore
View Profile
207.52% 0.15% 23 2 291 days ago SG 35019722 23
Outside the Box Ichimoku Scalping
35020893
Hong Kong
View Profile
1125.86% 24.48% 147 1 290 days ago HK 35020893 147
The Legend Signal
35020993
Malaysia
View Profile
-99.96% 99.95% 0 3 291 days ago MY 35020993 0
king of money
35024134
Argentina
View Profile
-100.0% 99.96% 0 5 293 days ago AR 35024134 0
FiboZone
35024139
Indonesia
View Profile
178.81% 14.9% 1 1 284 days ago ID 35024139 1
FMCBR 2
35025098
Malaysia
View Profile
-86.21% 86.9% 0 3 285 days ago MY 35025098 0
Stable Trader
35027111
Malaysia
View Profile
-89.26% 82.35% 0 2 280 days ago MY 35027111 0
FX-PRIME
35027792
Nigeria
View Profile
-99.52% 100.0% 0 3 278 days ago NG 35027792 0
EA Trader Girl
35028915
Mexico
View Profile
-100.0% 100.0% 0 4 274 days ago MX 35028915 0
LionTrade
35028985
India
View Profile
-53.81% 69.94% 0 3 276 days ago IN 35028985 0
earn rich
35030354
Singapore
View Profile
-3.65% 15.61% 0 2 275 days ago SG 35030354 0
Bacolod-Trader
35033659
United Arab Emirates
View Profile
-100.0% 99.09% 0 0 270 days ago AE 35033659 0
ErnestiFX
35034394
Brazil
View Profile
-92.96% 86.38% 0 3 273 days ago BR 35034394 0
DreamZ FX
35035283
India
View Profile
-98.24% 100.0% 0 4 265 days ago IN 35035283 0
Thesalman
35035310
Philippines
View Profile
-93.66% 99.64% 1 4 264 days ago PH 35035310 1
Crystal Trading
35035691
Malaysia
View Profile
-85.46% 100.0% 0 3 263 days ago MY 35035691 0
Algo Scalper
35037335
China
View Profile
1.61% 34.29% 0 3 260 days ago CN 35037335 0
Pro-Trade
35037430
Viet Nam
View Profile
-96.64% 83.7% 2 3 259 days ago VN 35037430 2
ThanhFIBO
35041928
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 4 257 days ago VN 35041928 0
HOT COPY
35043006
Indonesia
View Profile
-12.82% 85.92% 1 3 258 days ago ID 35043006 1
noza
35043047
Malaysia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 251 days ago MY 35043047 0
JAYLAJAY
35043532
Nigeria
View Profile
-34.06% 21.61% 0 5 251 days ago NG 35043532 0
Freedom
35043540
Indonesia
View Profile
-97.85% 100.0% 1 3 250 days ago ID 35043540 1
Sekolah Trading
35043616
Indonesia
View Profile
-99.33% 99.79% 0 3 253 days ago ID 35043616 0
CC Capital
35047149
Malaysia
View Profile
-54.35% 76.38% 1 3 245 days ago MY 35047149 1
RUFBWN
35049780
Brunei Darussalam
View Profile
311.1% 0.01% 134 1 241 days ago BN 35049780 134
CHARTZ
35050561
Philippines
View Profile
-100.0% 99.9% 0 5 241 days ago PH 35050561 0
Lombok Fibonacci
35051472
Indonesia
View Profile
-97.57% 99.26% 0 5 248 days ago ID 35051472 0
The Hunter
35052066
Nigeria
View Profile
-6.08% 10.86% 0 2 236 days ago NG 35052066 0
happy Fx1
35052545
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.94% 0 3 252 days ago VN 35052545 0
Ts99 Reborn
35053691
Indonesia
View Profile
-99.81% 99.94% 0 5 233 days ago ID 35053691 0
Gilas
35055842
Philippines
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 231 days ago PH 35055842 0
Infinity Pips
35055854
Panama
View Profile
-100.0% 100.0% 1 5 229 days ago PA 35055854 1
Mayer Vergara
35056450
Mexico
View Profile
-76.26% 65.21% 0 3 229 days ago MX 35056450 0
HaiBin
35057747
China
View Profile
3.52% 11.95% 0 2 239 days ago CN 35057747 0
AlwaysKKLife
35058718
Malaysia
View Profile
6.43% 7.32% 0 2 224 days ago MY 35058718 0
EAworld
35060577
Malaysia
View Profile
119.88% 48.04% 4 1 222 days ago MY 35060577 4
Good Green
35061753
Indonesia
View Profile
-23.16% 68.08% 0 2 219 days ago ID 35061753 0
ali lm386
35062682
Turkey
View Profile
-99.84% 99.82% 0 5 221 days ago TR 35062682 0
lucky forex
35063184
Viet Nam
View Profile
-95.73% 98.06% 0 3 217 days ago VN 35063184 0
Vision trader
35063206
Mexico
View Profile
-82.41% 86.95% 0 4 216 days ago MX 35063206 0
Minh Dien
35063356
Viet Nam
View Profile
-99.74% 96.84% 0 5 216 days ago VN 35063356 0
Lucky_Fx
35063404
Viet Nam
View Profile
18.68% 1.15% 5 2 216 days ago VN 35063404 5
Sayang
35063967
Malaysia
View Profile
-8.77% 16.97% 0 2 216 days ago MY 35063967 0
GOOD001
35063971
China
View Profile
-81.87% 88.78% 0 3 216 days ago CN 35063971 0
HF-Edgar
35064718
Viet Nam
View Profile
33.87% 46.49% 15 3 215 days ago VN 35064718 15
Deadpool
35065851
Indonesia
View Profile
-3.1% 12.25% 22 2 215 days ago ID 35065851 22
1.dorothy.vn
35065882
Viet Nam
View Profile
-70.5% 73.1% 0 3 212 days ago VN 35065882 0
Huuchuong Bg
35065887
Viet Nam
View Profile
251.98% 3.84% 15 1 211 days ago VN 35065887 15
FOREX-POWER
35066024
Viet Nam
View Profile
5.64% 49.8% 0 3 211 days ago VN 35066024 0
SilentRose
35066604
Brunei Darussalam
View Profile
-100.0% 99.9% 0 5 213 days ago BN 35066604 0
WiWs
35066621
Viet Nam
View Profile
-100.0% 99.98% 2 2 216 days ago VN 35066621 2
PIPEFX
35067604
Kenya
View Profile
-99.68% 99.68% 0 5 209 days ago KE 35067604 0
SuksesTrading
35068273
Indonesia
View Profile
-99.68% 99.82% 0 3 208 days ago ID 35068273 0
David Fx
35068445
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.88% 0 5 208 days ago VN 35068445 0
VIET SON
35069030
Viet Nam
View Profile
107.44% 7.57% 166 2 208 days ago VN 35069030 166
Scalping with Short And Long term
35070240
Malaysia
View Profile
-5.06% 11.0% 0 1 205 days ago MY 35070240 0
Teetok
35071009
Nigeria
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 205 days ago NG 35071009 0
CStrader
35071236
Indonesia
View Profile
-69.58% 70.95% 0 3 203 days ago ID 35071236 0
Buk
35072585
Paraguay
View Profile
-99.9% 100.0% 0 3 214 days ago PY 35072585 0
abin
35072716
China
View Profile
-95.82% 99.28% 0 5 201 days ago CN 35072716 0
Forex solutions v1
35073638
Viet Nam
View Profile
-99.92% 99.94% 0 3 200 days ago VN 35073638 0
Viet Hung FX
35074892
Viet Nam
View Profile
-99.98% 99.96% 0 5 197 days ago VN 35074892 0
GREEN
35075674
China
View Profile
-59.82% 87.2% 0 3 196 days ago CN 35075674 0
ST Willy
35075808
Indonesia
View Profile
59.64% 10.45% 4 1 196 days ago ID 35075808 4
nedloydfx
35076478
Nigeria
View Profile
184.49% 72.55% 0 4 196 days ago NG 35076478 0
Suka-Suka GUE Donk
35076485
Indonesia
View Profile
-79.57% 91.4% 0 5 196 days ago ID 35076485 0
TOMO
35076521
Indonesia
View Profile
-15.52% 54.47% 0 3 195 days ago ID 35076521 0
Thanh cong
35076552
Viet Nam
View Profile
-99.81% 98.05% 2 3 195 days ago VN 35076552 2
HY TRADER
35078173
Indonesia
View Profile
-2.62% 35.93% 0 3 194 days ago ID 35078173 0
R&A
35079371
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-41.89% 67.87% 0 3 190 days ago IR 35079371 0
Magic Wave System
35079397
Viet Nam
View Profile
83.04% 7.45% 0 1 190 days ago VN 35079397 0
brobro
35079402
Viet Nam
View Profile
-99.64% 99.41% 0 5 190 days ago VN 35079402 0
SnrTrader
35080075
Indonesia
View Profile
-90.09% 99.42% 1 2 189 days ago ID 35080075 1
Aravin FX
35080250
India
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 190 days ago IN 35080250 0
Thuytop
35080716
Viet Nam
View Profile
-99.93% 99.91% 0 5 189 days ago VN 35080716 0
LUCKY MAN
35080924
Viet Nam
View Profile
-1.55% 4.15% 0 1 189 days ago VN 35080924 0
AoFibo786
35080959
Malaysia
View Profile
-98.98% 99.82% 2 3 193 days ago MY 35080959 2
Ratu Agung
35080962
Indonesia
View Profile
41.09% 0.51% 1 2 192 days ago ID 35080962 1
IRON 888*****
35081495
Viet Nam
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 201 days ago VN 35081495 0
NoEmotion
35082228
Viet Nam
View Profile
-7.45% 100.0% 0 1 187 days ago VN 35082228 0
JACKY 39
35083020
Viet Nam
View Profile
55.71% 15.03% 0 3 186 days ago VN 35083020 0
KKG
35083139
Nigeria
View Profile
-66.32% 51.93% 1 3 185 days ago NG 35083139 1
Lion Fx
35083144
Indonesia
View Profile
-99.94% 99.94% 0 3 183 days ago ID 35083144 0
the first
35083215
Viet Nam
View Profile
-13.2% 35.92% 0 3 183 days ago VN 35083215 0
Forex global
35083291
Viet Nam
View Profile
-96.53% 98.08% 0 3 183 days ago VN 35083291 0
BLUE EYES FX
35084486
Malaysia
View Profile
-99.77% 100.0% 0 2 183 days ago MY 35084486 0
Saint Gold
35086051
Indonesia
View Profile
-47.95% 54.08% 0 3 179 days ago ID 35086051 0
VFT Forex Cafe
35087186
Nigeria
View Profile
-99.19% 98.7% 6 5 176 days ago NG 35087186 6
Mina
35088531
Viet Nam
View Profile
45.81% 95.54% 1 3 175 days ago VN 35088531 1
JAKAAN
35089286
Viet Nam
View Profile
118.75% 1.73% 4 3 183 days ago VN 35089286 4
arad
35089289
Turkey
View Profile
-99.72% 99.79% 0 5 181 days ago TR 35089289 0
RATRONDOL
35089340
Indonesia
View Profile
161.03% 25.74% 0 3 174 days ago ID 35089340 0
Signal generator
35089365
Nigeria
View Profile
-99.84% 79.61% 0 5 173 days ago NG 35089365 0
FX00001
35089472
Kenya
View Profile
-99.35% 35.77% 0 4 174 days ago KE 35089472 0
Mr.Best
35091262
Viet Nam
View Profile
-99.08% 95.74% 0 5 172 days ago VN 35091262 0
Blessing Revolution
35091431
Indonesia
View Profile
39.85% 12.8% 28 1 172 days ago ID 35091431 28
Champ Trader
35091503
Indonesia
View Profile
-24.61% 35.43% 0 3 170 days ago ID 35091503 0
Rigpa
35092110
Viet Nam
View Profile
-95.82% 98.98% 0 3 169 days ago VN 35092110 0
Smmart Investments
35092114
Panama
View Profile
-33.49% 37.07% 0 3 168 days ago PA 35092114 0
dai-ichi
35092257
Viet Nam
View Profile
133.83% 10.68% 0 2 168 days ago VN 35092257 0
MnM
35092858
Indonesia
View Profile
432.97% 21.16% 2 1 169 days ago ID 35092858 2
LKBENZ
35092892
Viet Nam
View Profile
-22.19% 22.36% 0 5 167 days ago VN 35092892 0
YeQiu
35092933
China
View Profile
-99.97% 99.84% 0 5 168 days ago CN 35092933 0
ROYAL JAYASRI
35092967
Indonesia
View Profile
103.03% 37.94% 0 3 168 days ago ID 35092967 0
Breakout
35093644
New Zealand
View Profile
55.69% 12.61% 0 1 166 days ago NZ 35093644 0
Proforex 2018
35093707
Viet Nam
View Profile
-91.74% 96.07% 0 3 166 days ago VN 35093707 0
Figi
35094335
Nigeria
View Profile
83.12% 54.47% 7 0 166 days ago NG 35094335 7
GOFOREX
35094424
Brazil
View Profile
72.36% 17.18% 0 3 166 days ago BR 35094424 0
Mission Impossible
35094564
Viet Nam
View Profile
18.19% 97.91% 0 2 165 days ago VN 35094564 0
WW Technique
35095439
Mexico
View Profile
0.19% 3.0% 0 2 166 days ago MX 35095439 0
Armada FX (1.0)
35095692
Malaysia
View Profile
-100.0% 99.98% 0 5 163 days ago MY 35095692 0
MANDA
35095695
Viet Nam
View Profile
-5.58% 32.47% 1 2 163 days ago VN 35095695 1
TAGOLDA
35096324
Indonesia
View Profile
73.59% 7.63% 2 3 162 days ago ID 35096324 2
WaW?
35096422
Viet Nam
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 162 days ago VN 35096422 0
Time
35096431
Viet Nam
View Profile
28.84% 8.53% 0 2 180 days ago VN 35096431 0
NeoFX
35097094
Chile
View Profile
-69.4% 80.28% 0 3 162 days ago CL 35097094 0
Koruha01
35097096
Indonesia
View Profile
-46.26% 46.08% 0 3 161 days ago ID 35097096 0
Dream Fund
35097240
Viet Nam
View Profile
-99.7% 100.0% 0 1 160 days ago VN 35097240 0
Zambala
35097429
Viet Nam
View Profile
-99.22% 100.0% 0 3 172 days ago VN 35097429 0
MainFX
35097851
Bangladesh
View Profile
71.99% 7.97% 6 2 179 days ago BD 35097851 6
Alligator
35098512
Viet Nam
View Profile
-6.09% 7.6% 0 1 159 days ago VN 35098512 0
MXTFX
35098621
Russian Federation
View Profile
-99.61% 76.37% 0 3 158 days ago RU 35098621 0
Sao Mai
35098757
Viet Nam
View Profile
-99.79% 94.36% 2 3 160 days ago VN 35098757 2
perfectis7
35099923
Brazil
View Profile
-99.98% 99.99% 0 3 155 days ago BR 35099923 0
KingOne
35100418
China
View Profile
-82.06% 86.47% 0 5 154 days ago CN 35100418 0
TraderBN
35100431
Brunei Darussalam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 156 days ago BN 35100431 0
Centfx2
35100535
Malaysia
View Profile
-100.0% 77.56% 0 5 154 days ago MY 35100535 0
NURVTECH
35101509
Philippines
View Profile
-14.9% 24.61% 0 2 153 days ago PH 35101509 0
Salomon
35102063
Viet Nam
View Profile
-99.88% 99.89% 0 5 152 days ago VN 35102063 0
TinTin VSG
35102071
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 3 152 days ago VN 35102071 0
DragonFly
35102128
Malaysia
View Profile
-99.64% 99.65% 0 5 153 days ago MY 35102128 0
FOREX FUTURE
35102681
Viet Nam
View Profile
-42.48% 41.86% 0 3 153 days ago VN 35102681 0
Forexsmiles
35102745
Viet Nam
View Profile
-98.88% 100.0% 0 5 151 days ago VN 35102745 0
SAKURA
35102951
Indonesia
View Profile
-12.17% 13.69% 0 2 151 days ago ID 35102951 0
KAPTEN
35103995
Indonesia
View Profile
-11.65% 100.0% 0 2 151 days ago ID 35103995 0
BossBabe
35104158
Philippines
View Profile
-99.93% 99.94% 0 3 151 days ago PH 35104158 0
AYIA NAPPA
35104304
Malaysia
View Profile
19.96% 15.92% 0 3 148 days ago MY 35104304 0
LION
35104761
Viet Nam
View Profile
-82.65% 58.65% 0 3 148 days ago VN 35104761 0
Fao_fx
35104894
Viet Nam
View Profile
-99.93% 99.94% 0 3 153 days ago VN 35104894 0
HSSworld
35105517
Malaysia
View Profile
-98.73% 100.0% 0 3 149 days ago MY 35105517 0
FIQ
35105716
Viet Nam
View Profile
-99.77% 99.85% 0 5 147 days ago VN 35105716 0
Pham Hanh FX
35105782
Viet Nam
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 146 days ago VN 35105782 0
Vision
35107039
Viet Nam
View Profile
-89.24% 79.5% 0 5 145 days ago VN 35107039 0
shun
35107146
Japan
View Profile
-99.48% 70.39% 0 5 146 days ago JP 35107146 0
Bank Scalper
35107179
Malaysia
View Profile
-100.0% 99.91% 0 5 145 days ago MY 35107179 0
branson
35108138
Viet Nam
View Profile
-100.0% 72.64% 0 5 147 days ago VN 35108138 0
Doctor trader
35108154
Japan
View Profile
-99.97% 99.5% 0 5 144 days ago JP 35108154 0
FX-MAKER
35108255
Viet Nam
View Profile
56.44% 20.34% 0 2 141 days ago VN 35108255 0
laoweng
35108273
China
View Profile
-95.63% 92.08% 0 5 159 days ago CN 35108273 0
Vstiles fx
35108425
Nigeria
View Profile
-84.59% 69.77% 1 3 142 days ago NG 35108425 1
IFT ACADEMY
35108427
Indonesia
View Profile
-99.75% 99.8% 0 5 144 days ago ID 35108427 0
Floor Trader 66
35108437
Malaysia
View Profile
-98.9% 34.15% 0 1 144 days ago MY 35108437 0
NEW POWER
35108929
China
View Profile
-93.72% 87.79% 0 3 140 days ago CN 35108929 0
SANGGA_LANGIT
35109326
Indonesia
View Profile
1292.44% 7.52% 298 1 140 days ago ID 35109326 298
Supertiger
35109467
Malaysia
View Profile
61.03% 81.61% 0 1 143 days ago MY 35109467 0
Smart Trading
35109493
Israel
View Profile
131.53% 8.24% 0 1 139 days ago IL 35109493 0
SeaG
35109917
Viet Nam
View Profile
-97.5% 100.0% 1 3 139 days ago VN 35109917 1
MI8
35109924
Indonesia
View Profile
-24.3% 18.36% 0 2 138 days ago ID 35109924 0
YAIBA
35110315
Philippines
View Profile
-1.84% 22.93% 0 3 138 days ago PH 35110315 0
Binh
35110355
Viet Nam
View Profile
1047.0% 9.41% 31 1 137 days ago VN 35110355 31
Hau
35110377
Viet Nam
View Profile
-98.62% 98.62% 0 4 137 days ago VN 35110377 0
GALUR
35111038
Indonesia
View Profile
-49.45% 59.8% 0 3 135 days ago ID 35111038 0
4lun45491t4
35111102
Indonesia
View Profile
0.22% 7.96% 0 2 138 days ago ID 35111102 0
SouthernTigersFX
35111588
Malaysia
View Profile
-22.27% 20.1% 0 3 133 days ago MY 35111588 0
AK-3
35111651
Malaysia
View Profile
43.35% 0.0% 9 3 133 days ago MY 35111651 9
TheBigFund
35112019
Bangladesh
View Profile
18.89% 7.41% 0 2 132 days ago BD 35112019 0
VS Master
35112025
Viet Nam
View Profile
102.5% 6.78% 72 2 132 days ago VN 35112025 72
HAPPYLIVE
35112143
Viet Nam
View Profile
-72.62% 81.43% 0 3 132 days ago VN 35112143 0
Systems based on technical indicators
35112392
Panama
View Profile
-99.91% 98.16% 0 5 132 days ago PA 35112392 0
TEIGER NANGIN
35112503
Indonesia
View Profile
-35.94% 45.41% 1 3 133 days ago ID 35112503 1
EliteTrader_MOG
35112525
Malaysia
View Profile
453.97% 13.82% 6 1 131 days ago MY 35112525 6
Coconutwei FX 2
35112541
Malaysia
View Profile
-28.98% 28.5% 0 3 131 days ago MY 35112541 0
Nicolai Nhaidepxop
35112575
Viet Nam
View Profile
-100.0% 95.2% 0 5 131 days ago VN 35112575 0
Mq Forex
35112789
Viet Nam
View Profile
-0.64% 100.0% 0 1 144 days ago VN 35112789 0
forex-copy
35112993
Viet Nam
View Profile
-99.89% 99.92% 0 5 130 days ago VN 35112993 0
Russian good
35113490
Japan
View Profile
61.55% 1.19% 0 3 134 days ago JP 35113490 0
INTIME
35113499
Nigeria
View Profile
-100.0% 69.8% 0 5 131 days ago NG 35113499 0
OceanLyzer
35113640
Malaysia
View Profile
-99.44% 100.0% 0 5 129 days ago MY 35113640 0
LxTrader
35113735
Malaysia
View Profile
4.23% 60.57% 0 2 128 days ago MY 35113735 0
Grain Picker
35114025
Nigeria
View Profile
-11.66% 41.04% 0 2 127 days ago NG 35114025 0
Kevin Ngoc
35114032
Viet Nam
View Profile
-99.94% 99.34% 0 3 127 days ago VN 35114032 0
My Strategy
35114140
Indonesia
View Profile
407.97% 0.63% 13 1 126 days ago ID 35114140 13
golden trader
35114154
Pakistan
View Profile
-99.2% 99.79% 0 4 126 days ago PK 35114154 0
GOBER
35114155
Indonesia
View Profile
-99.85% 21.47% 0 3 126 days ago ID 35114155 0
Bos Forex
35114162
Indonesia
View Profile
-54.23% 100.0% 0 4 132 days ago ID 35114162 0
Rajini Raju
35114241
India
View Profile
-64.19% 64.32% 0 3 126 days ago IN 35114241 0
Walau
35114271
Malaysia
View Profile
-77.52% 82.42% 0 3 145 days ago MY 35114271 0
TrendHedg Trading
35114656
Malaysia
View Profile
-99.95% 99.55% 0 5 125 days ago MY 35114656 0
SMARTLIFE
35114766
Viet Nam
View Profile
-27.23% 41.62% 0 3 125 days ago VN 35114766 0
Vinataba
35114771
Viet Nam
View Profile
-99.83% 95.67% 0 5 126 days ago VN 35114771 0
QTG
35115042
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 124 days ago VN 35115042 0
Mutiara Putih
35115070
Indonesia
View Profile
-99.76% 98.16% 0 3 124 days ago ID 35115070 0
Golden Warrior
35115175
Indonesia
View Profile
-4.45% 13.6% 0 2 124 days ago ID 35115175 0
Alvie your man
35115440
Malaysia
View Profile
-99.99% 88.94% 0 5 124 days ago MY 35115440 0
Powerclub
35115451
Malaysia
View Profile
-24.54% 37.35% 0 3 123 days ago MY 35115451 0
vision 68
35115539
Viet Nam
View Profile
-44.36% 40.12% 1 3 130 days ago VN 35115539 1
GoldenTree
35116097
India
View Profile
-24.85% 35.49% 0 3 120 days ago IN 35116097 0
Huyen Phan
35116112
Viet Nam
View Profile
-14.1% 21.38% 0 2 122 days ago VN 35116112 0
FomoSoros
35116118
Viet Nam
View Profile
-94.91% 94.92% 0 5 122 days ago VN 35116118 0
Warung Trader
35116159
Indonesia
View Profile
-29.75% 54.32% 8 3 139 days ago ID 35116159 8
HAPPYPRO
35116190
Viet Nam
View Profile
-99.76% 99.8% 0 4 122 days ago VN 35116190 0
Breakfast_MOG
35116200
Malaysia
View Profile
-4.61% 10.93% 0 1 131 days ago MY 35116200 0
DRGONCANDLE
35116651
Indonesia
View Profile
-88.95% 46.7% 0 5 120 days ago ID 35116651 0
PVFXPro
35116658
Viet Nam
View Profile
-94.68% 94.9% 0 3 119 days ago VN 35116658 0
PTC
35116676
Indonesia
View Profile
10.73% 20.95% 0 1 119 days ago ID 35116676 0
nguoigieohat
35116677
Viet Nam
View Profile
-99.44% 99.65% 0 4 119 days ago VN 35116677 0
MagicWolf
35116678
Malaysia
View Profile
-52.96% 48.53% 1 3 119 days ago MY 35116678 1
IFT COMMUNITY
35116871
Indonesia
View Profile
-99.31% 99.66% 0 5 118 days ago ID 35116871 0
Tuhan Kasih Kita Cuan
35116884
Indonesia
View Profile
48.2% 23.66% 2 2 119 days ago ID 35116884 2
Longevity
35116892
Singapore
View Profile
3.02% 3.53% 0 1 118 days ago SG 35116892 0
PipsKing
35116928
Colombia
View Profile
-89.91% 77.06% 5 5 120 days ago CO 35116928 5
FOREX DIAMANTE PLUS
35117068
Mexico
View Profile
-5.71% 10.58% 0 2 120 days ago MX 35117068 0
Malkia
35117070
Kenya
View Profile
-99.86% 96.01% 0 5 120 days ago KE 35117070 0
ShortingInTheRain
35117121
Viet Nam
View Profile
-92.21% 100.0% 0 5 117 days ago VN 35117121 0
HFC-Solutions
35117129
Viet Nam
View Profile
-68.37% 17.03% 7 4 117 days ago VN 35117129 7
chienthang
35117254
Viet Nam
View Profile
-62.01% 99.78% 0 5 116 days ago VN 35117254 0
VForex
35117255
Viet Nam
View Profile
22.26% 10.17% 35 2 116 days ago VN 35117255 35
Auto Forex Engineer
35117269
Malaysia
View Profile
-98.74% 98.74% 0 3 118 days ago MY 35117269 0
The Crawlers
35117270
Malaysia
View Profile
-99.93% 100.0% 0 5 116 days ago MY 35117270 0
rose
35117599
China
View Profile
-28.76% 18.67% 4 3 113 days ago CN 35117599 4
High frequency trading
35117618
Colombia
View Profile
-69.13% 90.77% 0 5 113 days ago CO 35117618 0
PHILIP
35117646
Viet Nam
View Profile
410.79% 29.57% 2 1 112 days ago VN 35117646 2
FOLLOW TREND
35117648
Viet Nam
View Profile
-29.75% 35.6% 0 3 112 days ago VN 35117648 0
FH-COPY-VN
35117649
Viet Nam
View Profile
-99.48% 99.76% 0 5 112 days ago VN 35117649 0
SALEM
35117653
Algeria
View Profile
-97.19% 97.53% 0 4 116 days ago DZ 35117653 0
KaaBoomm
35117662
Argentina
View Profile
-96.23% 64.33% 0 3 113 days ago AR 35117662 0
Tantal Test11
35117677
Indonesia
View Profile
0.0% 0.0% 3 1 111 days ago ID 35117677 3
Jaibra
35117722
Uganda
View Profile
2.1% 0.72% 0 1 110 days ago UG 35117722 0
New Algoritma
35117737
Indonesia
View Profile
28.63% 33.13% 0 2 111 days ago ID 35117737 0
THE Egyption FX king
35117739
Egypt
View Profile
-5.78% 16.56% 0 2 110 days ago EG 35117739 0
BBMA 168
35117770
Indonesia
View Profile
198.81% 26.59% 85 1 109 days ago ID 35117770 85
E&J
35117795
Ghana
View Profile
-99.68% 99.68% 0 5 107 days ago GH 35117795 0
mastermind
35117803
Ghana
View Profile
-97.75% 99.44% 0 5 110 days ago GH 35117803 0
KX Scalper
35117807
Mexico
View Profile
3.81% 56.4% 4 3 128 days ago MX 35117807 4
EL KHAIR
35117809
Indonesia
View Profile
-3.75% 35.89% 0 2 106 days ago ID 35117809 0
Gold Fish
35117823
Indonesia
View Profile
117.18% 33.38% 0 2 105 days ago ID 35117823 0
IFFX2018
35117831
Viet Nam
View Profile
-98.56% 73.9% 0 3 105 days ago VN 35117831 0
Thenforex
35117832
Indonesia
View Profile
-99.91% 93.78% 1 5 112 days ago ID 35117832 1
Mystery
35117865
Viet Nam
View Profile
-96.88% 97.35% 0 5 104 days ago VN 35117865 0
KBFI99
35117898
Indonesia
View Profile
-96.72% 59.91% 0 5 105 days ago ID 35117898 0
FMA Live
35117901
Indonesia
View Profile
-42.46% 42.54% 0 3 120 days ago ID 35117901 0
JIMMY
35117909
Malaysia
View Profile
-9.39% 10.07% 0 2 106 days ago MY 35117909 0
SmartFx
35117910
Malaysia
View Profile
26.54% 7.14% 0 1 103 days ago MY 35117910 0
Red-forex
35117914
Viet Nam
View Profile
-99.96% 100.0% 0 3 103 days ago VN 35117914 0
FX IRAN FX
35117915
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-99.94% 99.99% 0 3 104 days ago IR 35117915 0
BULLS
35117940
Indonesia
View Profile
-11.94% 14.69% 0 2 102 days ago ID 35117940 0
Pisang Epe
35117941
Indonesia
View Profile
-99.88% 100.0% 0 5 103 days ago ID 35117941 0
4n93ll4
35117942
Indonesia
View Profile
-98.22% 99.84% 0 3 102 days ago ID 35117942 0
Kereta Kencana 99
35117990
Indonesia
View Profile
-75.45% 1.07% 0 5 99 days ago ID 35117990 0
Eddy Truong
35117991
Viet Nam
View Profile
9.29% 28.79% 6 3 99 days ago VN 35117991 6
MillennialsFx
35117992
Indonesia
View Profile
9.08% 8.73% 0 1 99 days ago ID 35117992 0
DareToDream
35117994
Malaysia
View Profile
72.36% 13.65% 0 2 100 days ago MY 35117994 0
CS01
35117995
China
View Profile
423.11% 13.34% 8 1 99 days ago CN 35117995 8
FERERA FOREX
35117997
Indonesia
View Profile
-98.15% 98.16% 0 4 100 days ago ID 35117997 0
Everest8848
35118008
Viet Nam
View Profile
-13.31% 48.56% 3 3 100 days ago VN 35118008 3
TRADING
35118017
Ecuador
View Profile
6127.27% 22.24% 150 3 101 days ago EC 35118017 150
WFW
35118018
Viet Nam
View Profile
-99.83% 100.0% 0 5 99 days ago VN 35118018 0
Growth echo
35118024
Viet Nam
View Profile
96.29% 5.07% 51 1 98 days ago VN 35118024 51
Forex_SL_20
35118025
Sri Lanka
View Profile
-98.15% 98.41% 0 1 98 days ago LK 35118025 0
Investment Funds QT
35118026
Viet Nam
View Profile
20.32% 73.61% 0 3 98 days ago VN 35118026 0
HolyTrad3
35118040
Malaysia
View Profile
-99.83% 99.84% 0 5 98 days ago MY 35118040 0
vision 39
35118042
Viet Nam
View Profile
-11.75% 8.87% 1 0 97 days ago VN 35118042 1
Alfa Omega
35118080
Indonesia
View Profile
31.53% 12.47% 1 1 96 days ago ID 35118080 1
Smallest
35118082
Viet Nam
View Profile
-100.0% 74.11% 0 5 97 days ago VN 35118082 0
MuhammadFx
35118083
Malaysia
View Profile
-33.3% 48.15% 0 3 97 days ago MY 35118083 0
David
35118107
Viet Nam
View Profile
-95.24% 97.35% 0 5 95 days ago VN 35118107 0
Paul
35118108
Viet Nam
View Profile
-92.37% 92.37% 0 4 95 days ago VN 35118108 0
MarcusFX
35118113
Viet Nam
View Profile
-88.67% 67.72% 0 5 95 days ago VN 35118113 0
Hubert
35118114
Viet Nam
View Profile
-11.65% 77.63% 0 3 95 days ago VN 35118114 0
Whis FX
35118150
Viet Nam
View Profile
-96.3% 66.35% 0 4 92 days ago VN 35118150 0
Fenix Stelar
35118152
Mexico
View Profile
756.15% 63.47% 17 1 93 days ago MX 35118152 17
Algoritma Trading
35118158
Indonesia
View Profile
-99.34% 99.43% 0 2 92 days ago ID 35118158 0
MAGIC Fund
35118160
Malaysia
View Profile
-99.9% 53.18% 0 5 92 days ago MY 35118160 0
DaniReebelfx
35118181
Pakistan
View Profile
-95.01% 34.56% 0 5 93 days ago PK 35118181 0
Minimize
35118185
South Korea
View Profile
-98.12% 82.11% 0 4 91 days ago KR 35118185 0
HoTranTenAnh
35118189
Viet Nam
View Profile
-24.77% 28.32% 0 4 91 days ago VN 35118189 0
5062FX
35118190
Malaysia
View Profile
-99.94% 86.62% 1 5 95 days ago MY 35118190 1
NISSIDAVIT
35118213
Viet Nam
View Profile
39.51% 0.42% 84 1 90 days ago VN 35118213 84
Trader Viet
35118214
Viet Nam
View Profile
-86.44% 1.32% 4 0 90 days ago VN 35118214 4
BINHDUONG
35118217
Viet Nam
View Profile
-99.86% 100.0% 0 5 90 days ago VN 35118217 0
VIP F1
35118239
Viet Nam
View Profile
105.76% 56.46% 0 2 90 days ago VN 35118239 0
Magichfvn
35118241
Viet Nam
View Profile
-98.14% 71.08% 0 5 92 days ago VN 35118241 0
Patience
35118245
Indonesia
View Profile
-68.86% 100.0% 0 3 90 days ago ID 35118245 0
Gabriel Sniper
35118250
Indonesia
View Profile
-99.94% 100.0% 0 5 90 days ago ID 35118250 0
Powervip
35118253
Malaysia
View Profile
7.54% 9.73% 22 2 89 days ago MY 35118253 22
CF Copy
35118272
Colombia
View Profile
86.44% 15.63% 13 2 89 days ago CO 35118272 13
Focus
35118280
Viet Nam
View Profile
-64.45% 42.75% 0 3 99 days ago VN 35118280 0
STI
35118287
Indonesia
View Profile
-87.69% 92.28% 0 3 88 days ago ID 35118287 0
FX Ecstasy
35118312
Saudi Arabia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 86 days ago SA 35118312 0
Q-Robot
35118316
Mexico
View Profile
79.44% 4.93% 10 1 91 days ago MX 35118316 10
Stormbreaker
35118317
Mexico
View Profile
-80.87% 43.34% 0 1 89 days ago MX 35118317 0
NESTOR FINANCIAL
35118342
Pakistan
View Profile
-45.5% 69.88% 0 4 85 days ago PK 35118342 0
Forex King
35118349
United Arab Emirates
View Profile
-99.87% 100.0% 0 5 85 days ago AE 35118349 0
trader24h
35118350
Viet Nam
View Profile
13.11% 1.93% 0 2 85 days ago VN 35118350 0
HRZ
35118374
China
View Profile
221.38% 3.18% 0 1 83 days ago CN 35118374 0
Curinga Forex
35118379
Brazil
View Profile
-37.15% 100.0% 60 3 83 days ago BR 35118379 60
Forex James
35118403
Indonesia
View Profile
-21.86% 28.67% 0 3 82 days ago ID 35118403 0
FX-PRIME GLOBAL
35118412
Nigeria
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 82 days ago NG 35118412 0
ELITEFOREXMASTERY
35118416
Malaysia
View Profile
-99.96% 100.0% 0 5 82 days ago MY 35118416 0
GowaGo
35118434
Indonesia
View Profile
-99.74% 83.23% 0 4 82 days ago ID 35118434 0
Portofolio Trader Lombok (Earnest Fibo)
35118435
Indonesia
View Profile
-65.73% 90.16% 0 3 82 days ago ID 35118435 0
BlueOceanJayB
35118474
Malaysia
View Profile
-99.5% 100.0% 0 4 78 days ago MY 35118474 0
Son Goku
35118484
Malaysia
View Profile
-1.15% 0.77% 0 1 78 days ago MY 35118484 0
TenAnhHoTran
35118493
Viet Nam
View Profile
-48.4% 49.24% 0 4 78 days ago VN 35118493 0
Alexandre Swing Trading
35118538
Lebanon
View Profile
58.0% 36.28% 6 3 77 days ago LB 35118538 6
Mobius
35118540
Malaysia
View Profile
22.85% 0.0% 0 1 78 days ago MY 35118540 0
FOREX88 BKL
35118545
Indonesia
View Profile
-99.76% 100.0% 0 5 80 days ago ID 35118545 0
ZUNNUR
35118571
Indonesia
View Profile
-14.12% 13.49% 1 2 78 days ago ID 35118571 1
Aesculap 86
35118575
Indonesia
View Profile
12.5% 10.54% 0 2 77 days ago ID 35118575 0
Harmoni
35118576
Indonesia
View Profile
-36.8% 40.78% 0 3 76 days ago ID 35118576 0
Trader 99
35118578
Indonesia
View Profile
-98.31% 51.1% 0 5 76 days ago ID 35118578 0
FightForFuture
35118581
Malaysia
View Profile
24.05% 40.95% 0 2 76 days ago MY 35118581 0
QL
35118585
Viet Nam
View Profile
-99.88% 96.26% 0 3 76 days ago VN 35118585 0
Fx 2018
35118586
Viet Nam
View Profile
-50.73% 72.19% 0 3 77 days ago VN 35118586 0
E&J fx
35118587
Ghana
View Profile
-97.92% 94.62% 0 5 76 days ago GH 35118587 0
SNGROUP01
35118610
Viet Nam
View Profile
-5.87% 12.37% 3 2 75 days ago VN 35118610 3
DeniseAudreyFX
35118612
Philippines
View Profile
-43.75% 52.78% 0 3 75 days ago PH 35118612 0
Sihir7
35118616
Malaysia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 75 days ago MY 35118616 0
PIP COLLECTOR
35118635
Nigeria
View Profile
-100.0% 100.0% 3 5 75 days ago NG 35118635 3
shunqiziran
35118677
China
View Profile
-74.82% 85.78% 0 5 84 days ago CN 35118677 0
GoldBerg
35118689
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-71.33% 65.8% 0 3 75 days ago IR 35118689 0
ZH ROBOT
35118690
China
View Profile
-99.42% 68.72% 0 5 71 days ago CN 35118690 0
Power Candle
35118698
Indonesia
View Profile
-62.63% 32.36% 0 5 71 days ago ID 35118698 0
STAR1000
35118699
Indonesia
View Profile
2014.69% 11.45% 147 2 74 days ago ID 35118699 147
golden trading system
35118769
Pakistan
View Profile
-94.17% 100.0% 0 5 71 days ago PK 35118769 0
O.Op
35118770
Viet Nam
View Profile
-99.58% 100.0% 0 5 71 days ago VN 35118770 0
PUMPMAN
35118771
Malaysia
View Profile
46.71% 0.8% 1 1 70 days ago MY 35118771 1
power_of_fx_guru
35118775
India
View Profile
-74.51% 33.39% 0 5 70 days ago IN 35118775 0
Startup2018
35118788
Viet Nam
View Profile
-94.41% 94.81% 0 4 82 days ago VN 35118788 0
SK Ayu
35118801
Malaysia
View Profile
114.13% 1.1% 26 1 69 days ago MY 35118801 26
MEJIAS ONE
35118803
Colombia
View Profile
331.6% 18.9% 58 2 81 days ago CO 35118803 58
Aesculap 96
35118856
Indonesia
View Profile
-0.22% 100.0% 0 3 71 days ago ID 35118856 0
MR FX
35118860
Malaysia
View Profile
-3.97% 4.81% 2 1 68 days ago MY 35118860 2
Quang
35118872
Viet Nam
View Profile
-3.91% 3.91% 0 1 68 days ago VN 35118872 0
platinum trading system
35118876
Pakistan
View Profile
-70.51% 44.68% 0 5 68 days ago PK 35118876 0
Fibonacci Trendline
35118941
Indonesia
View Profile
-38.08% 40.59% 14 0 67 days ago ID 35118941 14
fxforever
35119009
Viet Nam
View Profile
25.92% 0.06% 5 2 69 days ago VN 35119009 5
The Oscillator Specialist
35119013
Philippines
View Profile
-87.71% 70.26% 0 3 64 days ago PH 35119013 0
META F INVESTMENT
35119014
Viet Nam
View Profile
-89.12% 35.15% 0 4 69 days ago VN 35119014 0
fxmaduroso
35119015
Indonesia
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 67 days ago ID 35119015 0
RUFSCALPER
35119021
Brunei Darussalam
View Profile
34.14% 0.0% 1 1 75 days ago BN 35119021 1
Forex 268
35119024
Viet Nam
View Profile
-91.94% 89.52% 1 3 82 days ago VN 35119024 1
Horseman
35119026
South Korea
View Profile
-100.0% 91.62% 0 5 77 days ago KR 35119026 0
Forex House
35119059
Indonesia
View Profile
-97.86% 64.76% 0 4 64 days ago ID 35119059 0
ZRFx
35119066
Malaysia
View Profile
8.05% 0.0% 0 1 64 days ago MY 35119066 0
ExpertAdvisorKN
35119070
Indonesia
View Profile
-99.74% 100.0% 0 5 63 days ago ID 35119070 0
Aroba1512
35119111
Malaysia
View Profile
-74.95% 100.0% 0 5 69 days ago MY 35119111 0
Volume Spread Analysis
35119128
Malaysia
View Profile
-61.9% 60.58% 0 3 62 days ago MY 35119128 0
SAS
35119133
China
View Profile
-6.99% 16.8% 0 1 62 days ago CN 35119133 0
Lucky888
35119141
Indonesia
View Profile
15.81% 1.76% 1 1 62 days ago ID 35119141 1
SASEBA FOREX
35119182
Indonesia
View Profile
-98.88% 100.0% 0 5 62 days ago ID 35119182 0
ZRWFx
35119194
Malaysia
View Profile
-98.96% 46.88% 0 5 61 days ago MY 35119194 0
TraderMilionario
35119232
Brazil
View Profile
15.04% 0.72% 2 1 62 days ago BR 35119232 2
phuoc
35119235
Viet Nam
View Profile
43.99% 29.43% 1 2 60 days ago VN 35119235 1
E Wa
35119236
Indonesia
View Profile
-88.9% 80.95% 0 4 61 days ago ID 35119236 0
ZH MASTER
35119239
China
View Profile
-99.69% 82.23% 0 4 61 days ago CN 35119239 0
PrincipleFx
35119244
Philippines
View Profile
-75.2% 62.99% 0 4 60 days ago PH 35119244 0
Gaurav The Wolfe Trader
35119318
India
View Profile
-14.44% 0.0% 0 2 60 days ago IN 35119318 0
Gin Mai
35119322
Viet Nam
View Profile
15.09% 52.55% 33 1 59 days ago VN 35119322 33
TKFX
35119323
Malaysia
View Profile
-99.74% 67.67% 0 5 58 days ago MY 35119323 0
Raoshi
35119325
Botswana
View Profile
-99.77% 100.0% 0 5 57 days ago BW 35119325 0
J&J Forex
35119346
Indonesia
View Profile
-75.33% 71.9% 0 5 60 days ago ID 35119346 0
Jack Team138
35119402
Malaysia
View Profile
23.89% 41.65% 3 1 61 days ago MY 35119402 3
MOC2
35119403
Indonesia
View Profile
18.41% 1.8% 2 1 57 days ago ID 35119403 2
Mascot
35119409
Nigeria
View Profile
-99.89% 79.48% 0 5 57 days ago NG 35119409 0
AP-Master
35119413
Thailand
View Profile
48.95% 0.0% 1 1 56 days ago TH 35119413 1
ROYAL FOUNDER FX CLUB
35119493
Malaysia
View Profile
-33.41% 52.9% 0 3 56 days ago MY 35119493 0
EQT PRO
35119495
Malaysia
View Profile
-55.14% 57.67% 0 3 55 days ago MY 35119495 0
Ichimoku Strategy
35119497
Indonesia
View Profile
-99.99% 100.0% 4 5 55 days ago ID 35119497 4
FishingFroVN
35119502
Viet Nam
View Profile
28.3% 0.0% 6 1 55 days ago VN 35119502 6
Felicia
35119503
Indonesia
View Profile
-26.3% 8.82% 0 2 56 days ago ID 35119503 0
FX-ATM
35119513
Nigeria
View Profile
231.96% 18.5% 1 1 55 days ago NG 35119513 1
LEMURIAN TRADER
35119559
Indonesia
View Profile
46.29% 7.45% 0 1 55 days ago ID 35119559 0
Q-ULTIMATE
35119565
Indonesia
View Profile
-99.95% 100.0% 0 5 54 days ago ID 35119565 0
VIP_SunriseForex
35119583
Mexico
View Profile
-80.14% 88.74% 0 5 55 days ago MX 35119583 0
Millenial-fx
35119623
Indonesia
View Profile
32.91% 10.17% 4 1 55 days ago ID 35119623 4
THE BACKBONE
35119732
Indonesia
View Profile
118.96% 1.46% 0 1 54 days ago ID 35119732 0
ASP FOREX
35119733
Indonesia
View Profile
-100.0% 80.0% 0 5 54 days ago ID 35119733 0
CRUISE TRADER 7699
35119736
Malaysia
View Profile
78.17% 20.6% 2 1 53 days ago MY 35119736 2
Mew
35119741
Japan
View Profile
-26.94% 33.04% 0 3 51 days ago JP 35119741 0
OPITNGALIR BROTHERHOOD
35119761
Indonesia
View Profile
-97.82% 100.0% 0 5 50 days ago ID 35119761 0
Wellwisher88
35119762
Singapore
View Profile
22.53% 1.21% 3 1 51 days ago SG 35119762 3
Brothers Copy
35119764
Colombia
View Profile
30.74% 19.63% 5 2 52 days ago CO 35119764 5
Bruvenom
35119766
Brunei Darussalam
View Profile
0.24% 1.14% 1 1 71 days ago BN 35119766 1
Geometry
35119822
Zimbabwe
View Profile
-98.86% 100.0% 0 3 55 days ago ZW 35119822 0
Investor4x
35119837
Malaysia
View Profile
53.16% 6.99% 0 1 49 days ago MY 35119837 0
Siska
35119843
Botswana
View Profile
-98.93% 100.0% 0 5 49 days ago BW 35119843 0
trader24h.com
35120069
Viet Nam
View Profile
-46.74% 77.81% 0 4 48 days ago VN 35120069 0
BG 4 VN
35120074
Indonesia
View Profile
-98.15% 55.18% 0 5 46 days ago ID 35120074 0
Scanbot Premium
35120076
Russian Federation
View Profile
101.42% 25.81% 20 3 46 days ago RU 35120076 20
NBZ Traders
35120179
Saudi Arabia
View Profile
-84.58% 0.0% 0 5 45 days ago SA 35120179 0
Intuisi + fundamental + tekhnikal analisys
35120197
Indonesia
View Profile
-54.47% 16.02% 0 4 43 days ago ID 35120197 0
Julian et Jilian
35120259
Indonesia
View Profile
-92.27% 76.07% 6 5 46 days ago ID 35120259 6
MASK TRADER 2769
35120260
Malaysia
View Profile
11.12% 26.17% 0 2 48 days ago MY 35120260 0
Plan56
35120264
Malaysia
View Profile
-99.46% 84.4% 0 5 43 days ago MY 35120264 0
Trillion
35120265
Viet Nam
View Profile
-83.19% 0.37% 0 5 43 days ago VN 35120265 0
BARONK FOREX
35120281
Indonesia
View Profile
-99.75% 53.78% 0 3 43 days ago ID 35120281 0
Andalas Financial Centre
35120372
Indonesia
View Profile
-99.9% 44.25% 0 5 44 days ago ID 35120372 0
LLBB
35120374
China
View Profile
16.26% 0.19% 0 2 42 days ago CN 35120374 0
MR_ZHADOW
35120375
Indonesia
View Profile
37.59% 0.0% 2 1 42 days ago ID 35120375 2
GracePeriod2
35120377
Philippines
View Profile
-80.54% 21.19% 0 5 42 days ago PH 35120377 0
SNGROUP02
35120468
Viet Nam
View Profile
6.8% 1.56% 3 1 46 days ago VN 35120468 3
FIF Trade
35120469
Indonesia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 43 days ago ID 35120469 0
MEKAR BERBUNGA
35120470
Indonesia
View Profile
17.12% 0.0% 0 2 42 days ago ID 35120470 0
Egyption King
35120473
Egypt
View Profile
17.55% 1.36% 0 1 41 days ago EG 35120473 0
KeyleeT
35120480
Viet Nam
View Profile
46.06% 12.57% 2 2 40 days ago VN 35120480 2
Magic Trading For Life
35120544
Israel
View Profile
49.41% 14.3% 0 1 40 days ago IL 35120544 0
TT Open
35120548
Viet Nam
View Profile
-99.39% 99.39% 0 5 39 days ago VN 35120548 0
Kingston Club
35120553
Jamaica
View Profile
5.65% 4.03% 0 2 39 days ago JM 35120553 0
Skyblue Strend
35120637
Viet Nam
View Profile
47.81% 100.0% 0 3 36 days ago VN 35120637 0
STAR500
35120652
Indonesia
View Profile
-99.89% 100.0% 0 5 54 days ago ID 35120652 0
SMPF
35120654
Viet Nam
View Profile
29.03% 26.35% 2 1 36 days ago VN 35120654 2
WWG
35120656
Viet Nam
View Profile
-40.92% 84.64% 5 3 40 days ago VN 35120656 5
Outside the Box Ichimoku Scalping 2
35120661
Hong Kong
View Profile
22.83% 0.0% 2 1 38 days ago HK 35120661 2
PrimiumTTS818
35120669
Malaysia
View Profile
3.43% 17.16% 0 1 38 days ago MY 35120669 0
Elite FX
35120675
Nigeria
View Profile
1.25% 1.56% 0 1 36 days ago NG 35120675 0
13ehzad13
35120676
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-86.03% 56.58% 0 5 36 days ago IR 35120676 0
FxRobots
35120679
China
View Profile
-16.44% 69.23% 0 4 36 days ago CN 35120679 0
MagicWolfTTS818
35120681
Malaysia
View Profile
-15.93% 28.14% 4 2 37 days ago MY 35120681 4
Levy-trade
35120726
Indonesia
View Profile
-38.26% 0.0% 0 1 42 days ago ID 35120726 0
FXunited
35120732
Viet Nam
View Profile
13.28% 21.52% 1 1 36 days ago VN 35120732 1
INGN-FX
35120744
Thailand
View Profile
-13.47% 11.69% 0 1 43 days ago TH 35120744 0
semut trader
35120794
Indonesia
View Profile
-14.87% 25.1% 0 2 34 days ago ID 35120794 0
Hedgeman
35120800
Malaysia
View Profile
-6.84% 5.95% 0 1 35 days ago MY 35120800 0
Alpha Earth
35120802
Malaysia
View Profile
-9.7% 25.81% 0 2 35 days ago MY 35120802 0
Naked Chart & Breakout Strategy
35120814
Malaysia
View Profile
-0.41% 1.17% 0 1 35 days ago MY 35120814 0
ACEFXVN
35120818
Viet Nam
View Profile
-28.8% 31.95% 2 3 35 days ago VN 35120818 2
ALFA SYSTEM
35120819
China
View Profile
-84.53% 79.58% 0 3 34 days ago CN 35120819 0
Trade Rich FX
35120873
Indonesia
View Profile
-97.76% 97.76% 0 5 33 days ago ID 35120873 0
superVipfx
35120875
Viet Nam
View Profile
28.26% 2.48% 19 1 34 days ago VN 35120875 19
Nicks
35120928
Nigeria
View Profile
-80.66% 91.3% 0 4 46 days ago NG 35120928 0
JACKN
35120934
Viet Nam
View Profile
1.1% 2.61% 0 1 34 days ago VN 35120934 0
LYDWOLL CAPITAL
35120943
Colombia
View Profile
-0.57% 0.57% 0 1 33 days ago CO 35120943 0
Louis
35120944
Viet Nam
View Profile
89.79% 1.59% 0 1 32 days ago VN 35120944 0
Charles
35120945
Viet Nam
View Profile
-14.61% 28.54% 0 2 32 days ago VN 35120945 0
Maximus
35120947
Viet Nam
View Profile
45.75% 0.0% 0 1 32 days ago VN 35120947 0
Titus
35120948
Viet Nam
View Profile
-49.42% 49.42% 0 3 32 days ago VN 35120948 0
Gia Tuan
35120950
Viet Nam
View Profile
31.84% 2.5% 0 1 32 days ago VN 35120950 0
Duc Thinh Pham
35121045
Viet Nam
View Profile
0.17% 0.0% 0 1 46 days ago VN 35121045 0
Otis Bill
35121050
Viet Nam
View Profile
-98.02% 100.0% 1 5 33 days ago VN 35121050 1
Turtle Trading Strategy
35121056
Malaysia
View Profile
-96.95% 42.21% 1 0 32 days ago MY 35121056 1
Elliot 5th Wave Strategy
35121058
Peru
View Profile
13.31% 23.61% 0 1 31 days ago PE 35121058 0
ForexTV
35121068
Viet Nam
View Profile
-73.43% 23.05% 0 2 29 days ago VN 35121068 0
STAR1001
35121075
Indonesia
View Profile
-66.21% 86.23% 0 3 31 days ago ID 35121075 0
Atosave
35121076
Singapore
View Profile
13.5% 4.83% 0 1 32 days ago SG 35121076 0
SAYIDINA USMAN
35121120
Indonesia
View Profile
-99.22% 95.96% 0 5 31 days ago ID 35121120 0
Sigmund
35121124
Viet Nam
View Profile
37.61% 4.25% 0 1 28 days ago VN 35121124 0
Orson
35121138
Viet Nam
View Profile
43.13% 0.0% 0 1 28 days ago VN 35121138 0
Drake
35121139
Viet Nam
View Profile
-47.24% 47.24% 0 3 28 days ago VN 35121139 0
FX LIFE
35121148
Brazil
View Profile
6.94% 0.23% 0 1 29 days ago BR 35121148 0
Wina78
35121186
Indonesia
View Profile
-59.0% 79.41% 0 4 27 days ago ID 35121186 0
Cazmolink
35121193
Malaysia
View Profile
0.3% 0.0% 0 1 27 days ago MY 35121193 0
phattai201819
35121195
Viet Nam
View Profile
13.29% 0.0% 0 1 33 days ago VN 35121195 0
Edafx
35121236
Viet Nam
View Profile
-4.14% 100.0% 14 1 32 days ago VN 35121236 14
IFFX2019
35121262
Viet Nam
View Profile
13.43% 16.1% 0 1 26 days ago VN 35121262 0
Bang 4 VN
35121263
Indonesia
View Profile
-99.08% 100.0% 0 3 26 days ago ID 35121263 0
AxiomaTrader
35121299
Brazil
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 29 days ago BR 35121299 0
Captain Jack_VT
35121316
Viet Nam
View Profile
-61.86% 59.9% 0 2 25 days ago VN 35121316 0
MaxXForexX
35121379
Argentina
View Profile
7.8% 2.93% 0 1 27 days ago AR 35121379 0
Soldier99
35121380
Indonesia
View Profile
82.19% 0.15% 0 3 26 days ago ID 35121380 0
Moreti
35121382
Brazil
View Profile
-97.81% 100.0% 0 5 27 days ago BR 35121382 0
People_Power
35121390
Indonesia
View Profile
36.78% 0.24% 0 1 24 days ago ID 35121390 0
Drablo Max
35121391
Brunei Darussalam
View Profile
-75.02% 78.62% 0 5 24 days ago BN 35121391 0
ProFinance
35121393
Viet Nam
View Profile
-90.27% 100.0% 0 5 24 days ago VN 35121393 0
Louis Vu
35121394
Viet Nam
View Profile
-4.97% 10.94% 0 1 22 days ago VN 35121394 0
itsganaFX
35121464
India
View Profile
62.76% 0.68% 0 2 21 days ago IN 35121464 0
IFT New
35121465
Indonesia
View Profile
1766.25% 0.0% 114 3 21 days ago ID 35121465 114
Simpang Gepeng 3
35121521
Indonesia
View Profile
4.5% 18.43% 3 2 20 days ago ID 35121521 3
Arjuna
35121532
Indonesia
View Profile
-98.38% 98.89% 0 5 21 days ago ID 35121532 0
albastrufx
35121537
Indonesia
View Profile
22.76% 12.54% 1 1 20 days ago ID 35121537 1
Belga_Fx
35121583
Brazil
View Profile
10.66% 2.09% 3 1 19 days ago BR 35121583 3
Trading Auto, Jose mora
35121649
Dominican Republic
View Profile
14.14% 5.04% 0 3 21 days ago DO 35121649 0
Warrior fx
35121650
Indonesia
View Profile
-100.0% 80.11% 0 5 20 days ago ID 35121650 0
Price Action
35121661
Colombia
View Profile
-57.56% 76.43% 0 3 19 days ago CO 35121661 0
ELITE TRADE HOUSE
35121684
Nigeria
View Profile
5.54% 2.65% 0 1 20 days ago NG 35121684 0
Super trader TH
35121768
Thailand
View Profile
-81.42% 89.17% 0 4 18 days ago TH 35121768 0
Price Action DCI
35121772
Viet Nam
View Profile
0.61% 0.0% 0 1 18 days ago VN 35121772 0
michael ker
35121785
China
View Profile
-8.07% 7.54% 1 1 17 days ago CN 35121785 1
Power Forex
35121797
Argentina
View Profile
5.92% 3.92% 0 1 16 days ago AR 35121797 0
johnnyPham
35121798
Viet Nam
View Profile
13.59% 0.79% 3 1 15 days ago VN 35121798 3
RonalNguyen
35121800
Viet Nam
View Profile
18.71% 0.79% 1 1 15 days ago VN 35121800 1
Donna Diep
35121801
Viet Nam
View Profile
4.93% 0.0% 0 1 15 days ago VN 35121801 0
GavrielFx
35121871
Indonesia
View Profile
2.82% 0.2% 0 1 14 days ago ID 35121871 0
The Secret Code
35121877
Australia
View Profile
-83.47% 37.95% 0 4 14 days ago AU 35121877 0
PROMAC
35121936
Indonesia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 15 days ago ID 35121936 0
SINGLE_FIGHTER
35121937
Indonesia
View Profile
9.02% 0.0% 5 1 14 days ago ID 35121937 5
Pisces H
35121938
Thailand
View Profile
-98.87% 92.24% 0 5 14 days ago TH 35121938 0
MATLANWCY
35121942
Malaysia
View Profile
-15.6% 0.07% 0 1 14 days ago MY 35121942 0
BOSS FUTURES 88
35121964
Indonesia
View Profile
2.01% 11.73% 13 1 14 days ago ID 35121964 13
SkyBlu3
35121968
Malaysia
View Profile
3.14% 0.0% 1 2 13 days ago MY 35121968 1
Rangkayo Trader
35122035
Indonesia
View Profile
128.99% 0.0% 0 2 23 days ago ID 35122035 0
THE HELPER
35122232
Mexico
View Profile
0.76% 6.25% 1 1 11 days ago MX 35122232 1
JACK The USD$ Marshal
35122252
Indonesia
View Profile
-1.47% 27.16% 0 1 8 days ago ID 35122252 0
BOSS BREEDING 99
35122258
Indonesia
View Profile
4.94% 11.13% 2 1 12 days ago ID 35122258 2
I M M A N U E L
35122261
Indonesia
View Profile
4.16% 0.0% 0 1 8 days ago ID 35122261 0
SunFX
35122326
Viet Nam
View Profile
-4.17% 0.0% 0 1 8 days ago VN 35122326 0
Criket
35122340
Indonesia
View Profile
23.82% 28.38% 4 1 7 days ago ID 35122340 4
Team DM
35122418
Colombia
View Profile
0.0% 0.0% 1 1 7 days ago CO 35122418 1
ZEP B4RONK
35122428
Indonesia
View Profile
54.32% 0.0% 31 3 7 days ago ID 35122428 31
Nick Young
35122435
Indonesia
View Profile
11.23% 0.02% 0 1 6 days ago ID 35122435 0
LORD STARK
35122436
Indonesia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 6 days ago ID 35122436 0
Forex Market Rhythm
35122529
Mexico
View Profile
-0.79% 62.16% 1 1 8 days ago MX 35122529 1
AUTO SULTAN 77
35122533
Indonesia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 6 days ago ID 35122533 0
NBot
35122562
Colombia
View Profile
-11.19% 1.16% 0 1 5 days ago CO 35122562 0
nhd trading signal
35122634
Viet Nam
View Profile
0.06% 0.0% 0 1 5 days ago VN 35122634 0
Best Bank
35122636
Viet Nam
View Profile
-3.75% 0.0% 0 1 6 days ago VN 35122636 0
Thuy Nga
35122657
Viet Nam
View Profile
-10.77% 15.55% 0 1 4 days ago VN 35122657 0
Thao Huynh
35122658
Viet Nam
View Profile
-31.09% 32.6% 0 3 4 days ago VN 35122658 0
The 7th. #1
35122660
Malaysia
View Profile
-1.16% 0.0% 0 1 4 days ago MY 35122660 0
Money Maker
35122681
Indonesia
View Profile
0.72% 0.0% 0 0 4 days ago ID 35122681 0
BTSTrading
35122809
Indonesia
View Profile
-29.52% 0.0% 0 2 3 days ago ID 35122809 0
Divergence
35122812
Viet Nam
View Profile
-1.88% 1.88% 0 1 2 days ago VN 35122812 0
NghiaFx
35122816
Viet Nam
View Profile
0% 0.0% 0 0 1 day ago VN 35122816 0
MUJAHIDEEN_SP
35122825
Malaysia
View Profile
0% 0.0% 0 0 1 day ago MY 35122825 0
K Fund
35122878
Malaysia
View Profile
0% 0.0% 0 0 1 day ago MY 35122878 0
MAGNETO
35122880
Malaysia
View Profile
0% 0.0% 0 0 1 day ago MY 35122880 0
Victory
35122883
Indonesia
View Profile
0% 0.0% 0 0 0 days ago ID 35122883 0
BARSELL FOREX
35122885
Indonesia
View Profile
0% 0.0% 0 0 5 days ago ID 35122885 0
188FX
35122891
Viet Nam
View Profile
0% 0.0% 1 0 4 days ago VN 35122891 1

*Past performance does not guarantee future results

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
home