Cập nhật cách Nhà cung cấp Chiến lược đang thể hiện với sự hỗ trợ của hồ sơ bên dưới. Chọn một nhà cung cấp chiến lược mà bạn muốn bằng cách so sánh lợi nhuận, mức rút vốn tối đa của họ, số lượng Người đầu tư theo mà họ đã thu hút được, hoặc điểm rủi ro của họ.

Tìm Nhà cung cấp Chiến lược sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình ngay hôm nay!

Nhà cung cấp Chiến lược Lợi nhuận Max. Drawdown Người đầu tư theo Stability Score
DIAMOND
35004223
Indonesia
View Profile
-90.8% 38.71% 1 2 ID 35004223 1
MelayuPiaw
35004225
Malaysia
View Profile
-99.5% 99.6% 2 3 MY 35004225 2
Thai Son Group
35004238
Viet Nam
View Profile
-58.3% 65.72% 0 3 VN 35004238 0
PersadaEJ
35004242
Malaysia
View Profile
-98.83% 99.79% 0 3 MY 35004242 0
FxPresident
35004255
Malaysia
View Profile
-95.22% 96.41% 0 5 MY 35004255 0
NattasNorthern
35004262
Malaysia
View Profile
-72.92% 90.27% 26 2 MY 35004262 26
SkyUp
35004365
Malaysia
View Profile
-89.47% 89.37% 0 3 MY 35004365 0
Mercy
35004367
Malaysia
View Profile
-8.99% 17.19% 2 2 MY 35004367 2
Mujahidin trader
35004390
Malaysia
View Profile
-99.97% 99.92% 0 5 MY 35004390 0
FiboFx
35004463
Malaysia
View Profile
74.27% 26.15% 27 2 MY 35004463 27
JAKA
35005178
Indonesia
View Profile
309.52% 1.56% MAX 2 ID 35005178 -1
MY TUU
35005707
Viet Nam
View Profile
97.87% 40.22% 5 1 VN 35005707 5
eMp_fx
35006720
Malaysia
View Profile
-99.16% 98.99% 0 5 MY 35006720 0
Mariposa 888
35009750
Philippines
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 PH 35009750 0
Bali Profit
35011050
Indonesia
View Profile
-95.02% 96.37% 0 3 ID 35011050 0
sniper ea
35012473
China
View Profile
-99.2% 99.17% 1 3 CN 35012473 1
Seah Wen
35013297
Malaysia
View Profile
-99.49% 99.57% 0 3 MY 35013297 0
PrinceFxEa_V3
35014881
Malaysia
View Profile
-16.2% 16.82% 1 3 MY 35014881 1
Bigger Fund
35015261
China
View Profile
36.99% 19.88% 14 3 CN 35015261 14
Ramin Trader
35015295
Turkey
View Profile
-89.85% 88.91% 0 3 TR 35015295 0
DeLorean Trading
35016047
Colombia
View Profile
-44.06% 75.31% 1 3 CO 35016047 1
One one cocoa full basket
35016833
Jamaica
View Profile
-70.36% 100.0% 0 3 JM 35016833 0
PME368.com
35017481
Malaysia
View Profile
-97.31% 98.88% 0 5 MY 35017481 0
livermore
35017569
China
View Profile
-89.06% 96.35% 8 3 CN 35017569 8
Angel-Forex
35017572
Viet Nam
View Profile
-99.77% 99.84% 0 1 VN 35017572 0
YinYang
35018331
South Korea
View Profile
-12.59% 20.42% 0 3 KR 35018331 0
Nice Fx Team
35018338
Pakistan
View Profile
-15.17% 36.15% 0 3 PK 35018338 0
AWESOME38
35019174
Malaysia
View Profile
-99.99% 100.0% 0 4 MY 35019174 0
Tony Trinh
35019717
Viet Nam
View Profile
-78.61% 81.57% 0 3 VN 35019717 0
Elliot Wave Pattern Trading
35019722
Singapore
View Profile
128.86% 0.15% 14 3 SG 35019722 14
Outside the Box Ichimoku Scalping
35020893
Hong Kong
View Profile
842.27% 24.48% 100 1 HK 35020893 100
The Legend Signal
35020993
Malaysia
View Profile
-99.96% 99.95% 0 3 MY 35020993 0
Loi Nhuan Ben Vung
35022552
Viet Nam
View Profile
-99.62% 99.43% 0 5 VN 35022552 0
itsgana
35023916
India
View Profile
-98.27% 99.27% 0 5 IN 35023916 0
king of money
35024134
Argentina
View Profile
-100.0% 99.96% 0 5 AR 35024134 0
FiboZone
35024139
Indonesia
View Profile
134.39% 14.9% 0 1 ID 35024139 0
FMCBR 2
35025098
Malaysia
View Profile
-69.25% 82.86% 0 3 MY 35025098 0
Stable Trader
35027111
Malaysia
View Profile
-56.61% 82.35% 2 1 MY 35027111 2
FX-PRIME
35027792
Nigeria
View Profile
-82.15% 100.0% 0 3 NG 35027792 0
TradeNews
35027873
Indonesia
View Profile
5.75% 56.19% 0 3 ID 35027873 0
MiniTurboFX
35028904
Malaysia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 MY 35028904 0
EA Trader Girl
35028915
Mexico
View Profile
-100.0% 100.0% 1 5 MX 35028915 1
LionTrade
35028985
India
View Profile
-53.81% 69.94% 0 3 IN 35028985 0
Market-Flow
35030184
Nigeria
View Profile
-99.69% 99.93% 0 5 NG 35030184 0
earn rich
35030354
Singapore
View Profile
-3.65% 15.61% 0 2 SG 35030354 0
HARMONY
35030490
Argentina
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 AR 35030490 0
TerraFx
35032688
Nigeria
View Profile
-99.94% 99.86% 0 5 NG 35032688 0
Bacolod-Trader
35033659
United Arab Emirates
View Profile
-99.95% 99.09% 0 5 AE 35033659 0
ErnestiFX
35034394
Brazil
View Profile
-94.3% 86.38% 0 3 BR 35034394 0
TREND TRADING
35035113
Nigeria
View Profile
-0.22% 27.07% 0 2 NG 35035113 0
DreamZ FX
35035283
India
View Profile
-98.24% 100.0% 0 4 IN 35035283 0
Thesalman
35035310
Philippines
View Profile
-94.16% 99.64% 4 4 PH 35035310 4
Crystal Trading
35035691
Malaysia
View Profile
-85.46% 100.0% 0 3 MY 35035691 0
BACOLOD-FX-TRADER
35035775
United Arab Emirates
View Profile
-100.0% 98.74% 0 5 AE 35035775 0
Algo Scalper
35037335
China
View Profile
3.94% 34.29% 0 3 CN 35037335 0
Pro-Trade
35037430
Viet Nam
View Profile
-95.79% 81.47% 3 3 VN 35037430 3
Algoritma System
35037552
Indonesia
View Profile
7.4% 19.64% 0 2 ID 35037552 0
ThanhFIBO
35041928
Viet Nam
View Profile
-99.99% 100.0% 0 3 VN 35041928 0
ToGowa Lazy Trade
35042803
Indonesia
View Profile
-99.86% 99.88% 0 5 ID 35042803 0
Ebenezer
35042959
Zimbabwe
View Profile
-51.48% 73.03% 0 3 ZW 35042959 0
HOT COPY
35043006
Indonesia
View Profile
-27.61% 85.92% 3 3 ID 35043006 3
TradingSystem99grup
35043019
Indonesia
View Profile
-99.64% 99.87% 0 5 ID 35043019 0
noza
35043047
Malaysia
View Profile
69.4% 25.53% 0 2 MY 35043047 0
santograu
35043059
Brazil
View Profile
-96.27% 97.11% 0 5 BR 35043059 0
Universe
35043066
India
View Profile
-100.0% 95.89% 0 5 IN 35043066 0
Freedom
35043540
Indonesia
View Profile
-92.0% 96.7% 1 3 ID 35043540 1
Sekolah Trading
35043616
Indonesia
View Profile
-99.33% 99.79% 0 3 ID 35043616 0
Vu Tran BD
35044262
Viet Nam
View Profile
-88.72% 82.89% 0 5 VN 35044262 0
CC Capital
35047149
Malaysia
View Profile
-54.35% 76.38% 1 3 MY 35047149 1
One Of The Best
35047218
Indonesia
View Profile
17.84% 100.0% 0 3 ID 35047218 0
Maryam Trader
35047897
Turkey
View Profile
-26.61% 20.54% 0 3 TR 35047897 0
RUFBWN
35049780
Brunei Darussalam
View Profile
241.24% 0.01% 82 1 BN 35049780 82
YohChing
35050098
Malaysia
View Profile
-99.45% 99.72% 0 5 MY 35050098 0
CHARTZ
35050561
Philippines
View Profile
-100.0% 99.9% 0 5 PH 35050561 0
Grace Strategy Providers
35050849
Indonesia
View Profile
-99.63% 99.84% 5 3 ID 35050849 5
Lombok Fibonacci
35051472
Indonesia
View Profile
-97.57% 99.26% 0 5 ID 35051472 0
The Hunter
35052066
Nigeria
View Profile
-6.08% 10.86% 1 2 NG 35052066 1
Naga
35052541
Viet Nam
View Profile
-9.45% 26.35% 0 3 VN 35052541 0
happy Fx1
35052545
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.94% 0 3 VN 35052545 0
Ts99 Reborn
35053691
Indonesia
View Profile
-99.81% 99.94% 0 5 ID 35053691 0
HF PTC
35054443
Indonesia
View Profile
-42.39% 60.22% 0 3 ID 35054443 0
RTI CopyTrade
35054449
Indonesia
View Profile
-60.36% 61.4% 0 3 ID 35054449 0
So Khanh Trieu Phu Forex
35054994
Viet Nam
View Profile
11.41% 52.11% 0 3 VN 35054994 0
NIKOLA
35055167
Indonesia
View Profile
-99.3% 99.41% 0 3 ID 35055167 0
AAA116
35055824
Viet Nam
View Profile
-97.85% 98.86% 0 5 VN 35055824 0
Gilas
35055842
Philippines
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 PH 35055842 0
Infinity Pips
35055854
Panama
View Profile
-100.0% 100.0% 1 5 PA 35055854 1
Mayer Vergara
35056450
Mexico
View Profile
-50.95% 61.11% 0 3 MX 35056450 0
HaiBin
35057747
China
View Profile
-4.62% 11.95% 1 2 CN 35057747 1
VNAlligator
35058515
Viet Nam
View Profile
-99.82% 99.98% 0 5 VN 35058515 0
VIAN
35058527
Viet Nam
View Profile
-99.43% 99.28% 0 5 VN 35058527 0
COPAST
35058537
Indonesia
View Profile
4.84% 40.26% 0 3 ID 35058537 0
AlwaysKKLife
35058718
Malaysia
View Profile
3.42% 7.32% 0 2 MY 35058718 0
EAworld
35060577
Malaysia
View Profile
72.78% 48.04% 2 2 MY 35060577 2
Sayito
35062460
Nigeria
View Profile
-94.03% 95.61% 0 3 NG 35062460 0
ali lm386
35062682
Turkey
View Profile
-99.82% 99.82% 0 5 TR 35062682 0
lucky forex
35063184
Viet Nam
View Profile
-95.73% 98.06% 0 3 VN 35063184 0
greenpips
35063204
Indonesia
View Profile
-99.64% 99.77% 0 5 ID 35063204 0
Vision trader
35063206
Mexico
View Profile
162.51% 86.95% 8 5 MX 35063206 8
Bacolod-Wave-Trader
35063241
United Arab Emirates
View Profile
-99.74% 99.74% 0 5 AE 35063241 0
Minh Dien
35063356
Viet Nam
View Profile
-99.74% 96.84% 0 5 VN 35063356 0
Lucky_Fx
35063404
Viet Nam
View Profile
-45.68% 0.99% 47 3 VN 35063404 47
Sayang
35063967
Malaysia
View Profile
-3.04% 11.76% 0 1 MY 35063967 0
Simple Living High Thinking
35063969
India
View Profile
-100.0% 96.36% 0 5 IN 35063969 0
GOOD001
35063971
China
View Profile
-81.87% 88.78% 1 3 CN 35063971 1
TUANGIANG
35063977
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.91% 0 5 VN 35063977 0
KIA
35063991
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-0.61% 0.4% 0 1 IR 35063991 0
SUPER EA
35064649
Malaysia
View Profile
-99.89% 99.9% 0 5 MY 35064649 0
HF-Edgar
35064718
Viet Nam
View Profile
71.83% 46.49% 43 3 VN 35064718 43
Deadpool
35065851
Indonesia
View Profile
2.68% 12.25% 35 1 ID 35065851 35
1.dorothy.vn
35065882
Viet Nam
View Profile
-70.5% 73.1% 0 3 VN 35065882 0
Huuchuong Bg
35065887
Viet Nam
View Profile
120.31% 3.84% 7 1 VN 35065887 7
FOREX-POWER
35066024
Viet Nam
View Profile
-6.29% 49.8% 2 3 VN 35066024 2
SilentRose
35066604
Brunei Darussalam
View Profile
-100.0% 99.9% 0 5 BN 35066604 0
WiWs
35066621
Viet Nam
View Profile
-99.83% 99.98% 4 1 VN 35066621 4
IFT
35066861
Indonesia
View Profile
-99.89% 99.92% 0 5 ID 35066861 0
GBP/USD MASTER
35067597
Pakistan
View Profile
-99.71% 98.98% 0 4 PK 35067597 0
PIPEFX
35067604
Kenya
View Profile
-99.68% 99.68% 0 5 KE 35067604 0
SuksesTrading
35068273
Indonesia
View Profile
-99.68% 99.82% 0 3 ID 35068273 0
David Fx
35068445
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.88% 0 5 VN 35068445 0
VIET SON
35069030
Viet Nam
View Profile
63.24% 7.57% 146 2 VN 35069030 146
Scalping with Short And Long term
35070240
Malaysia
View Profile
-5.17% 11.0% 0 1 MY 35070240 0
Teetok
35071009
Nigeria
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 NG 35071009 0
CStrader
35071236
Indonesia
View Profile
-58.19% 61.08% 0 3 ID 35071236 0
Buk
35072585
Paraguay
View Profile
59.74% 35.2% 0 2 PY 35072585 0
Elden
35072695
Indonesia
View Profile
-94.02% 56.23% 0 3 ID 35072695 0
abin
35072716
China
View Profile
-95.82% 99.28% 0 5 CN 35072716 0
Dream
35073522
Malaysia
View Profile
-99.77% 99.9% 0 3 MY 35073522 0
Forex solutions v1
35073638
Viet Nam
View Profile
-99.92% 99.94% 0 3 VN 35073638 0
Holiday
35074857
Malaysia
View Profile
-0.16% 1.28% 0 1 MY 35074857 0
Viet Hung FX
35074892
Viet Nam
View Profile
-99.98% 99.96% 0 5 VN 35074892 0
GREEN
35075674
China
View Profile
-59.82% 87.2% 0 3 CN 35075674 0
ST Willy
35075808
Indonesia
View Profile
62.66% 10.45% 4 2 ID 35075808 4
nedloydfx
35076478
Nigeria
View Profile
-13.46% 46.67% 0 5 NG 35076478 0
Suka-Suka GUE Donk
35076485
Indonesia
View Profile
-88.83% 91.4% 0 5 ID 35076485 0
TOMO
35076521
Indonesia
View Profile
-19.09% 54.47% 0 3 ID 35076521 0
Thanh cong
35076552
Viet Nam
View Profile
-99.64% 96.39% 2 3 VN 35076552 2
Signals Pedrina
35077377
Brazil
View Profile
11.65% 22.57% 0 1 BR 35077377 0
Berkat Abadi
35077381
Malaysia
View Profile
-98.71% 98.96% 0 5 MY 35077381 0
HY TRADER
35078173
Indonesia
View Profile
-2.62% 35.93% 0 3 ID 35078173 0
R&A
35079371
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-41.89% 67.87% 0 3 IR 35079371 0
Magic Wave System
35079397
Viet Nam
View Profile
89.4% 2.56% 2 1 VN 35079397 2
brobro
35079402
Viet Nam
View Profile
-99.64% 99.41% 0 5 VN 35079402 0
SnrTrader
35080075
Indonesia
View Profile
-90.09% 99.42% 9 2 ID 35080075 9
Aravin FX
35080250
India
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 IN 35080250 0
Thuytop
35080716
Viet Nam
View Profile
-99.93% 99.91% 0 5 VN 35080716 0
LUCKY MAN
35080924
Viet Nam
View Profile
-1.55% 4.15% 0 1 VN 35080924 0
AoFibo786
35080959
Malaysia
View Profile
-98.98% 99.82% 5 3 MY 35080959 5
Ratu Agung
35080962
Indonesia
View Profile
-0.04% 0.0% 1 1 ID 35080962 1
Dollar Rain
35081409
Benin
View Profile
-96.06% 99.98% 0 3 BJ 35081409 0
IRON 888*****
35081495
Viet Nam
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 VN 35081495 0
Eliot Wave System
35082216
Viet Nam
View Profile
-45.67% 4.42% 0 3 VN 35082216 0
EATrade
35082225
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 VN 35082225 0
NoEmotion
35082228
Viet Nam
View Profile
-5.98% 100.0% 1 1 VN 35082228 1
giaochufx
35083018
Viet Nam
View Profile
-99.31% 99.51% 0 5 VN 35083018 0
JACKY 39
35083020
Viet Nam
View Profile
-14.8% 15.03% 0 3 VN 35083020 0
EnsignCapitalGhana
35083136
Ghana
View Profile
-45.32% 79.13% 0 5 GH 35083136 0
KKG
35083139
Nigeria
View Profile
-43.78% 29.36% 3 3 NG 35083139 3
Lion Fx
35083144
Indonesia
View Profile
-99.04% 99.03% 0 3 ID 35083144 0
MIT1
35083205
Viet Nam
View Profile
-99.6% 99.71% 0 5 VN 35083205 0
the first
35083215
Viet Nam
View Profile
-13.2% 35.92% 0 3 VN 35083215 0
SMD4896_TRADING
35083286
Malaysia
View Profile
-45.58% 50.53% 0 3 MY 35083286 0
Forex global
35083291
Viet Nam
View Profile
-96.53% 98.08% 0 3 VN 35083291 0
FOREX MY LIFE
35083852
Viet Nam
View Profile
-99.34% 99.53% 0 5 VN 35083852 0
7 Repeatedly
35083866
Indonesia
View Profile
-99.91% 99.92% 0 5 ID 35083866 0
Pilipinas-Fx-Trader
35084479
United Arab Emirates
View Profile
-99.81% 99.96% 0 3 AE 35084479 0
BLUE EYES FX
35084486
Malaysia
View Profile
-99.69% 100.0% 0 3 MY 35084486 0
David Lee
35084609
Viet Nam
View Profile
-41.74% 17.25% 0 4 VN 35084609 0
Saint Gold
35086051
Indonesia
View Profile
-47.95% 54.08% 0 3 ID 35086051 0
VFT Forex Cafe
35087186
Nigeria
View Profile
-30.49% 83.35% 9 5 NG 35087186 9
Mina
35088531
Viet Nam
View Profile
-26.03% 20.02% 1 3 VN 35088531 1
JAKAAN
35089286
Viet Nam
View Profile
18.54% 1.73% 12 3 VN 35089286 12
arad
35089289
Turkey
View Profile
-99.72% 99.79% 0 5 TR 35089289 0
RATRONDOL
35089340
Indonesia
View Profile
84.66% 25.74% 0 3 ID 35089340 0
Signal generator
35089365
Nigeria
View Profile
-76.54% 68.13% 2 3 NG 35089365 2
Fast Sniper
35090054
Indonesia
View Profile
-99.14% 99.76% 0 5 ID 35090054 0
Lily Tran
35090068
Viet Nam
View Profile
-17.16% 59.84% 11 3 VN 35090068 11
Mr.Best
35091262
Viet Nam
View Profile
-99.08% 95.74% 0 5 VN 35091262 0
Firzha100
35091368
Indonesia
View Profile
-99.96% 99.6% 0 5 ID 35091368 0
King VN FX
35091405
Viet Nam
View Profile
-99.98% 99.99% 0 5 VN 35091405 0
Blessing Revolution
35091431
Indonesia
View Profile
14.69% 12.8% 30 2 ID 35091431 30
Champ Trader
35091503
Indonesia
View Profile
-24.61% 35.43% 0 3 ID 35091503 0
Rigpa
35092110
Viet Nam
View Profile
-95.59% 98.98% 0 3 VN 35092110 0
Smmart Investments
35092114
Panama
View Profile
-33.49% 37.07% 0 3 PA 35092114 0
Elliot
35092241
Viet Nam
View Profile
-95.76% 99.2% 0 4 VN 35092241 0
dai-ichi
35092257
Viet Nam
View Profile
33.36% 10.68% 0 1 VN 35092257 0
MnM
35092858
Indonesia
View Profile
134.39% 3.02% 4 2 ID 35092858 4
LKBENZ
35092892
Viet Nam
View Profile
-22.19% 22.36% 0 5 VN 35092892 0
YeQiu
35092933
China
View Profile
-99.97% 99.84% 0 5 CN 35092933 0
ROYAL JAYASRI
35092967
Indonesia
View Profile
45.67% 4.96% 10 3 ID 35092967 10
Satori
35093153
Viet Nam
View Profile
-99.49% 99.78% 0 5 VN 35093153 0
Breakout
35093644
New Zealand
View Profile
35.89% 9.3% 0 1 NZ 35093644 0
Trader88
35093678
Indonesia
View Profile
54.04% 100.0% 0 1 ID 35093678 0
Proforex 2018
35093707
Viet Nam
View Profile
-90.09% 93.27% 0 3 VN 35093707 0
Onizuka_Sensei
35093794
Viet Nam
View Profile
-1.09% 27.18% 0 3 VN 35093794 0
TWILIGHT PRO
35093806
Malaysia
View Profile
-99.75% 99.8% 0 5 MY 35093806 0
Figi
35094335
Nigeria
View Profile
17.5% 54.47% 9 3 NG 35094335 9
Pro.Forex
35094343
Viet Nam
View Profile
-63.43% 10.09% 0 4 VN 35094343 0
HF-Vincent
35094371
Viet Nam
View Profile
-100.0% 99.7% 0 5 VN 35094371 0
GOFOREX
35094424
Brazil
View Profile
8.58% 17.18% 0 3 BR 35094424 0
Mission Impossible
35094564
Viet Nam
View Profile
33.19% 97.88% 0 2 VN 35094564 0
WW Technique
35095439
Mexico
View Profile
0.16% 3.0% 0 2 MX 35095439 0
Coconutwei FX
35095664
Malaysia
View Profile
-9.61% 18.29% 0 2 MY 35095664 0
Armada FX (1.0)
35095692
Malaysia
View Profile
-100.0% 99.98% 0 5 MY 35095692 0
MANDA
35095695
Viet Nam
View Profile
5.36% 19.65% 1 2 VN 35095695 1
TAGOLDA
35096324
Indonesia
View Profile
-8.72% 7.63% 1 3 ID 35096324 1
WaW?
35096422
Viet Nam
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 VN 35096422 0
Time
35096431
Viet Nam
View Profile
13.12% 8.53% 0 2 VN 35096431 0
Waves and S+R
35096492
Pakistan
View Profile
9.38% 74.78% 0 2 PK 35096492 0
Fast Five
35096591
Viet Nam
View Profile
-99.89% 98.68% 0 3 VN 35096591 0
NeoFX
35097094
Chile
View Profile
-74.72% 80.28% 0 3 CL 35097094 0
Koruha01
35097096
Indonesia
View Profile
-52.75% 41.27% 0 3 ID 35097096 0
giaochufx1000$
35097181
Viet Nam
View Profile
-99.53% 99.53% 0 4 VN 35097181 0
Dream Fund
35097240
Viet Nam
View Profile
45.65% 6.38% 0 1 VN 35097240 0
Fire4x
35097291
Indonesia
View Profile
-78.35% 93.13% 0 5 ID 35097291 0
Zambala
35097429
Viet Nam
View Profile
-73.88% 84.9% 0 3 VN 35097429 0
MainFX
35097851
Bangladesh
View Profile
-0.0% 0.0% 5 2 BD 35097851 5
Pakopya
35097905
Philippines
View Profile
-16.98% 23.45% 0 2 PH 35097905 0
LJH
35098031
China
View Profile
-57.78% 72.23% 0 3 CN 35098031 0
MIT2
35098136
Viet Nam
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 VN 35098136 0
FxGhani
35098528
Pakistan
View Profile
-49.23% 59.31% 0 4 PK 35098528 0
MXTFX
35098621
Russian Federation
View Profile
16.91% 14.12% 0 1 RU 35098621 0
Beyond
35098624
Indonesia
View Profile
-98.55% 99.3% 0 3 ID 35098624 0
Berlian99 Grup
35098635
Indonesia
View Profile
-99.7% 100.0% 0 5 ID 35098635 0
Sao Mai
35098757
Viet Nam
View Profile
-89.23% 93.73% 0 3 VN 35098757 0
DISCOVERY TRADER
35099679
Indonesia
View Profile
-99.96% 99.97% 0 5 ID 35099679 0
perfectis7
35099923
Brazil
View Profile
-99.98% 99.99% 0 3 BR 35099923 0
Snowball
35100373
Bolivia
View Profile
-93.84% 97.09% 0 5 BO 35100373 0
KingOne
35100418
China
View Profile
-82.06% 86.47% 0 5 CN 35100418 0
TraderBN
35100431
Brunei Darussalam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 BN 35100431 0
XGLORY.VIETNAM
35100477
Viet Nam
View Profile
8.31% 16.73% 0 2 VN 35100477 0
Centfx2
35100535
Malaysia
View Profile
-100.0% 77.56% 0 5 MY 35100535 0
Hong Nghi
35100709
Viet Nam
View Profile
-22.63% 23.34% 0 2 VN 35100709 0
Floor Trader
35101256
Malaysia
View Profile
-99.39% 99.48% 0 4 MY 35101256 0
NURVTECH
35101509
Philippines
View Profile
-14.9% 24.61% 0 2 PH 35101509 0
The ultimate trading system
35101563
Pakistan
View Profile
-70.0% 91.36% 0 5 PK 35101563 0
TRADE-P
35102054
Indonesia
View Profile
-81.92% 83.53% 0 4 ID 35102054 0
HFVIETNAM
35102059
Viet Nam
View Profile
-99.99% 99.79% 0 5 VN 35102059 0
Salomon
35102063
Viet Nam
View Profile
-99.88% 99.89% 0 5 VN 35102063 0
TinTin VSG
35102071
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 3 VN 35102071 0
DragonFly
35102128
Malaysia
View Profile
-99.64% 99.65% 0 5 MY 35102128 0
Raja Berlian Grup
35102169
Indonesia
View Profile
-84.61% 87.57% 0 5 ID 35102169 0
Art
35102184
Viet Nam
View Profile
-100.0% 99.97% 0 5 VN 35102184 0
FOREX FUTURE
35102681
Viet Nam
View Profile
-42.48% 41.86% 0 3 VN 35102681 0
Forexsmiles
35102745
Viet Nam
View Profile
-90.55% 98.28% 0 5 VN 35102745 0
Forex-Excellence
35102805
Viet Nam
View Profile
-100.0% 99.93% 0 5 VN 35102805 0
SAKURA
35102951
Indonesia
View Profile
-12.17% 13.69% 0 2 ID 35102951 0
KAPTEN
35103995
Indonesia
View Profile
-11.65% 100.0% 0 2 ID 35103995 0
BossBabe
35104158
Philippines
View Profile
-99.93% 99.94% 0 3 PH 35104158 0
AYIA NAPPA
35104304
Malaysia
View Profile
-8.99% 7.68% 0 3 MY 35104304 0
LION
35104761
Viet Nam
View Profile
4.21% 32.85% 4 3 VN 35104761 4
KUZAWA
35104862
Viet Nam
View Profile
-28.05% 42.57% 0 3 VN 35104862 0
Fao_fx
35104894
Viet Nam
View Profile
-99.93% 99.94% 0 3 VN 35104894 0
T-D
35105081
Viet Nam
View Profile
-29.04% 54.07% 0 2 VN 35105081 0
HSSworld
35105517
Malaysia
View Profile
-25.14% 51.21% 0 3 MY 35105517 0
FIQ
35105716
Viet Nam
View Profile
-99.77% 99.85% 0 5 VN 35105716 0
Pham Hanh FX
35105782
Viet Nam
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 VN 35105782 0
Tram Hoa Mai
35106521
Viet Nam
View Profile
-15.9% 23.48% 0 2 VN 35106521 0
CorredoresFX
35107024
Bolivia
View Profile
-24.44% 30.22% 0 3 BO 35107024 0
Trader99 Revolution
35107032
Indonesia
View Profile
-99.87% 99.5% 1 5 ID 35107032 1
Vision
35107039
Viet Nam
View Profile
-89.24% 79.5% 0 5 VN 35107039 0
WwW
35107109
Viet Nam
View Profile
-89.84% 51.68% 0 5 VN 35107109 0
shun
35107146
Japan
View Profile
52.19% 7.97% 0 1 JP 35107146 0
Bank Scalper
35107179
Malaysia
View Profile
-99.96% 99.91% 0 5 MY 35107179 0
branson
35108138
Viet Nam
View Profile
-100.0% 72.64% 0 5 VN 35108138 0
Doctor trader
35108154
Japan
View Profile
-99.97% 99.5% 0 5 JP 35108154 0
Forex 2.0
35108163
Bolivia
View Profile
-99.86% 99.89% 0 5 BO 35108163 0
FX-MAKER
35108255
Viet Nam
View Profile
56.44% 20.34% 0 2 VN 35108255 0
laoweng
35108273
China
View Profile
-95.63% 92.08% 0 5 CN 35108273 0
Vstiles fx
35108425
Nigeria
View Profile
-57.89% 65.89% 1 3 NG 35108425 1
IFT ACADEMY
35108427
Indonesia
View Profile
-99.75% 99.8% 0 5 ID 35108427 0
Floor Trader 66
35108437
Malaysia
View Profile
100.79% 16.38% 0 1 MY 35108437 0
Rolling Snowball
35108743
Viet Nam
View Profile
-99.64% 99.74% 0 3 VN 35108743 0
ZaZa
35108862
Viet Nam
View Profile
-99.98% 100.0% 0 5 VN 35108862 0
NEW POWER
35108929
China
View Profile
-93.72% 87.79% 0 3 CN 35108929 0
Papa Mahli Pergi Berburu
35108940
Indonesia
View Profile
-2.98% 10.13% 0 1 ID 35108940 0
Jaipro Fx Markets
35109322
Uganda
View Profile
-11.83% 9.97% 0 2 UG 35109322 0
SANGGA_LANGIT
35109326
Indonesia
View Profile
574.47% 7.52% 30 1 ID 35109326 30
Supertiger
35109467
Malaysia
View Profile
9.2% 3.64% 1 1 MY 35109467 1
Smart Trading
35109493
Israel
View Profile
66.32% 8.24% 1 1 IL 35109493 1
LZULIVOLUME
35109514
Brazil
View Profile
-100.0% 99.94% 0 5 BR 35109514 0
SeaG
35109917
Viet Nam
View Profile
-97.5% 100.0% 2 3 VN 35109917 2
Go FIT
35109921
Indonesia
View Profile
-95.94% 100.0% 0 4 ID 35109921 0
MI8
35109924
Indonesia
View Profile
0.71% 7.77% 0 1 ID 35109924 0
YAIBA
35110315
Philippines
View Profile
-2.93% 22.93% 0 3 PH 35110315 0
Man FX
35110338
Viet Nam
View Profile
-1.16% 100.0% 0 2 VN 35110338 0
Binh
35110355
Viet Nam
View Profile
382.05% 9.41% 4 1 VN 35110355 4
Hau
35110377
Viet Nam
View Profile
-98.62% 98.62% 0 4 VN 35110377 0
Dinh Vong
35110387
Viet Nam
View Profile
-96.67% 98.36% 0 3 VN 35110387 0
PAC FOREX LIVE
35111037
Nigeria
View Profile
-60.85% 100.0% 0 4 NG 35111037 0
GALUR
35111038
Indonesia
View Profile
-49.45% 59.8% 0 3 ID 35111038 0
Tammy
35111077
Viet Nam
View Profile
108.4% 0.0% 0 2 VN 35111077 0
4lun45491t4
35111102
Indonesia
View Profile
0.22% 7.96% 0 2 ID 35111102 0
1688
35111511
Viet Nam
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 VN 35111511 0
SouthernTigersFX
35111588
Malaysia
View Profile
27.96% 2.07% 0 1 MY 35111588 0
AK-3
35111651
Malaysia
View Profile
111.02% 0.0% 9 1 MY 35111651 9
Miracle99
35111967
Indonesia
View Profile
-100.0% 99.83% 0 5 ID 35111967 0
TheBigFund
35112019
Bangladesh
View Profile
-5.33% 0.0% 0 2 BD 35112019 0
VS Master
35112025
Viet Nam
View Profile
50.06% 5.14% 22 2 VN 35112025 22
HAPPYLIVE
35112143
Viet Nam
View Profile
-72.62% 81.43% 0 3 VN 35112143 0
ChinaNo1
35112387
China
View Profile
-34.61% 90.74% 0 5 CN 35112387 0
EJ Rider MOG
35112443
Malaysia
View Profile
-47.08% 47.9% 0 3 MY 35112443 0
TEIGER NANGIN
35112503
Indonesia
View Profile
26.21% 22.44% 3 1 ID 35112503 3
EliteTrader_MOG
35112525
Malaysia
View Profile
8.01% 2.42% 1 1 MY 35112525 1
Coconutwei FX 2
35112541
Malaysia
View Profile
-19.39% 21.92% 0 2 MY 35112541 0
Legend
35112543
Viet Nam
View Profile
-92.05% 95.87% 0 5 VN 35112543 0
Nicolai Nhaidepxop
35112575
Viet Nam
View Profile
-100.0% 95.2% 0 5 VN 35112575 0
Mq Forex
35112789
Viet Nam
View Profile
-0.64% 100.0% 0 1 VN 35112789 0
trananhphuoc
35112990
Viet Nam
View Profile
-99.9% 98.26% 0 5 VN 35112990 0
forex-copy
35112993
Viet Nam
View Profile
-99.89% 99.92% 0 5 VN 35112993 0
Russian good
35113490
Japan
View Profile
36.22% 0.37% 0 3 JP 35113490 0
INTIME
35113499
Nigeria
View Profile
-98.36% 69.48% 0 5 NG 35113499 0
Pure Price Action & Momentum
35113589
China
View Profile
-25.23% 28.55% 0 2 CN 35113589 0
LxTrader
35113735
Malaysia
View Profile
4.23% 60.57% 0 2 MY 35113735 0
Happy Day Trade
35113747
Viet Nam
View Profile
4.98% 19.79% 0 3 VN 35113747 0
Grain Picker
35114025
Nigeria
View Profile
-11.66% 41.04% 0 2 NG 35114025 0
Kevin Ngoc
35114032
Viet Nam
View Profile
-99.94% 99.34% 0 3 VN 35114032 0
Jacki Tran
35114033
Viet Nam
View Profile
-55.73% 80.11% 0 5 VN 35114033 0
Pips
35114117
Colombia
View Profile
-34.2% 40.5% 0 2 CO 35114117 0
My Strategy
35114140
Indonesia
View Profile
151.8% 0.63% 0 1 ID 35114140 0
golden trader
35114154
Pakistan
View Profile
-99.2% 99.79% 0 4 PK 35114154 0
GOBER
35114155
Indonesia
View Profile
-12.7% 13.74% 0 2 ID 35114155 0
Bos Forex
35114162
Indonesia
View Profile
-54.23% 100.0% 0 4 ID 35114162 0
Amazon Fx
35114187
Colombia
View Profile
-99.94% 99.93% 0 5 CO 35114187 0
Rajini Raju
35114241
India
View Profile
-64.19% 64.32% 0 3 IN 35114241 0
Walau
35114271
Malaysia
View Profile
-65.43% 74.6% 0 5 MY 35114271 0
TrendHedg Trading
35114656
Malaysia
View Profile
-99.95% 99.55% 0 5 MY 35114656 0
SMARTLIFE
35114766
Viet Nam
View Profile
-27.23% 41.62% 0 3 VN 35114766 0
Vinataba
35114771
Viet Nam
View Profile
-99.83% 95.67% 0 5 VN 35114771 0
QTG
35115042
Viet Nam
View Profile
-99.19% 100.0% 0 5 VN 35115042 0
Mutiara Putih
35115070
Indonesia
View Profile
-99.76% 98.16% 0 3 ID 35115070 0
Golden Warrior
35115175
Indonesia
View Profile
-11.71% 9.69% 0 2 ID 35115175 0
Alvie your man
35115440
Malaysia
View Profile
74.51% 28.75% 4 4 MY 35115440 4
Powerclub
35115451
Malaysia
View Profile
-24.54% 37.35% 0 3 MY 35115451 0
TRINH VAN CUONG FX
35115466
Viet Nam
View Profile
-16.92% 17.57% 0 2 VN 35115466 0
vision 68
35115539
Viet Nam
View Profile
-50.56% 40.12% 0 3 VN 35115539 0
GoldenTree
35116097
India
View Profile
-24.85% 35.49% 0 3 IN 35116097 0
Huyen Phan
35116112
Viet Nam
View Profile
-14.1% 21.38% 0 2 VN 35116112 0
FomoSoros
35116118
Viet Nam
View Profile
-94.91% 94.92% 0 5 VN 35116118 0
GenA
35116127
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.91% 0 5 VN 35116127 0
Warung Trader
35116159
Indonesia
View Profile
-0.46% 15.47% 2 2 ID 35116159 2
HAPPYPRO
35116190
Viet Nam
View Profile
-99.76% 99.8% 0 4 VN 35116190 0
Breakfast_MOG
35116200
Malaysia
View Profile
-4.61% 10.93% 0 1 MY 35116200 0
PVFXPro
35116658
Viet Nam
View Profile
-94.68% 94.9% 0 3 VN 35116658 0
CAD
35116673
Viet Nam
View Profile
-99.88% 99.95% 0 5 VN 35116673 0
PTC
35116676
Indonesia
View Profile
-1.01% 20.95% 0 1 ID 35116676 0
nguoigieohat
35116677
Viet Nam
View Profile
-99.44% 99.65% 0 4 VN 35116677 0
MagicWolf
35116678
Malaysia
View Profile
-12.17% 35.19% 23 3 MY 35116678 23
IFT COMMUNITY
35116871
Indonesia
View Profile
-99.31% 99.66% 0 5 ID 35116871 0
Tuhan Kasih Kita Cuan
35116884
Indonesia
View Profile
17.03% 23.66% 1 2 ID 35116884 1
Longevity
35116892
Singapore
View Profile
3.02% 3.53% 0 1 SG 35116892 0
PipsKing
35116928
Colombia
View Profile
-77.2% 77.06% 0 5 CO 35116928 0
Eliot wave
35117066
China
View Profile
-99.64% 99.65% 0 5 CN 35117066 0
FOREX DIAMANTE PLUS
35117068
Mexico
View Profile
0.42% 7.43% 0 2 MX 35117068 0
ShortingInTheRain
35117121
Viet Nam
View Profile
-78.5% 24.5% 0 5 VN 35117121 0
HFC-Solutions
35117129
Viet Nam
View Profile
16.31% 0.0% 0 2 VN 35117129 0
chienthang
35117254
Viet Nam
View Profile
-62.01% 99.78% 0 5 VN 35117254 0
VForex
35117255
Viet Nam
View Profile
-11.48% 2.59% 0 1 VN 35117255 0
Auto Forex Engineer
35117269
Malaysia
View Profile
-98.74% 98.74% 0 3 MY 35117269 0
The Crawlers
35117270
Malaysia
View Profile
-99.87% 99.91% 0 5 MY 35117270 0
BEP EXPRESS
35117568
Indonesia
View Profile
-79.27% 100.0% 0 4 ID 35117568 0
GenS
35117594
Viet Nam
View Profile
-0.16% 9.36% 0 1 VN 35117594 0
rose
35117599
China
View Profile
-9.35% 7.7% 4 2 CN 35117599 4
AIO
35117608
Zimbabwe
View Profile
-93.29% 93.29% 0 4 ZW 35117608 0
High frequency trading
35117618
Colombia
View Profile
-69.13% 90.77% 0 5 CO 35117618 0
PHILIP
35117646
Viet Nam
View Profile
-23.33% 29.57% 17 2 VN 35117646 17
FOLLOW TREND
35117648
Viet Nam
View Profile
-29.75% 35.6% 0 3 VN 35117648 0
FH-COPY-VN
35117649
Viet Nam
View Profile
-99.49% 99.76% 4 5 VN 35117649 4
SALEM
35117653
Algeria
View Profile
-97.19% 97.53% 0 4 DZ 35117653 0
TEAM MIRACLE99
35117654
Indonesia
View Profile
-99.9% 99.9% 0 5 ID 35117654 0
KaaBoomm
35117662
Argentina
View Profile
-96.23% 64.33% 0 3 AR 35117662 0
Tantal Test11
35117677
Indonesia
View Profile
0.0% 0.0% 2 1 ID 35117677 2
Jaibra
35117722
Uganda
View Profile
2.1% 0.72% 0 1 UG 35117722 0
New Algoritma
35117737
Indonesia
View Profile
28.63% 33.13% 0 2 ID 35117737 0
THE Egyption FX king
35117739
Egypt
View Profile
-23.46% 16.56% 0 3 EG 35117739 0
ENGINEERING TRADING METHOD
35117752
Costa Rica
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 CR 35117752 0
BBMA 168
35117770
Indonesia
View Profile
137.52% 11.84% 38 1 ID 35117770 38
E&J
35117795
Ghana
View Profile
-99.68% 99.68% 0 5 GH 35117795 0
mastermind
35117803
Ghana
View Profile
-97.75% 99.44% 0 5 GH 35117803 0
FX LUXURY FX
35117804
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-99.72% 99.78% 0 5 IR 35117804 0
KX Scalper
35117807
Mexico
View Profile
50.24% 33.24% 7 1 MX 35117807 7
EL KHAIR
35117809
Indonesia
View Profile
-3.75% 35.89% 0 2 ID 35117809 0
Gold Fish
35117823
Indonesia
View Profile
13.41% 0.0% 0 1 ID 35117823 0
IFFX2018
35117831
Viet Nam
View Profile
3.12% 4.23% 1 1 VN 35117831 1
Thenforex
35117832
Indonesia
View Profile
-73.29% 0.17% 1 2 ID 35117832 1
Mystery
35117865
Viet Nam
View Profile
-96.88% 97.35% 0 5 VN 35117865 0
KBFI99
35117898
Indonesia
View Profile
-96.72% 59.91% 0 5 ID 35117898 0
FMA Live
35117901
Indonesia
View Profile
-3.9% 3.96% 3 1 ID 35117901 3
JIMMY
35117909
Malaysia
View Profile
-8.27% 9.19% 0 2 MY 35117909 0
SmartFx
35117910
Malaysia
View Profile
0.93% 2.36% 0 1 MY 35117910 0
FX IRAN FX
35117915
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-99.94% 99.99% 0 3 IR 35117915 0
BULLS
35117940
Indonesia
View Profile
-11.94% 14.69% 0 2 ID 35117940 0
Pisang Epe
35117941
Indonesia
View Profile
-99.88% 100.0% 0 5 ID 35117941 0
4n93ll4
35117942
Indonesia
View Profile
33.05% 19.91% 0 2 ID 35117942 0
Kereta Kencana 99
35117990
Indonesia
View Profile
-75.45% 1.07% 0 5 ID 35117990 0
Eddy Truong
35117991
Viet Nam
View Profile
34.62% 5.84% 8 1 VN 35117991 8
MillennialsFx
35117992
Indonesia
View Profile
4.34% 8.25% 1 1 ID 35117992 1
DareToDream
35117994
Malaysia
View Profile
90.73% 13.65% 0 1 MY 35117994 0
CS01
35117995
China
View Profile
162.66% 13.34% 1 1 CN 35117995 1
FERERA FOREX
35117997
Indonesia
View Profile
-98.15% 98.16% 0 4 ID 35117997 0
Everest8848
35118008
Viet Nam
View Profile
44.2% 6.7% 5 1 VN 35118008 5
TRADING
35118017
Ecuador
View Profile
8.29% 0.82% 0 1 EC 35118017 0
WFW
35118018
Viet Nam
View Profile
-99.83% 100.0% 0 5 VN 35118018 0
SmallPotato
35118023
Malaysia
View Profile
-42.74% 27.0% 0 4 MY 35118023 0
Growth echo
35118024
Viet Nam
View Profile
39.55% 0.0% 13 1 VN 35118024 13
Forex_SL_20
35118025
Sri Lanka
View Profile
-98.15% 98.41% 0 1 LK 35118025 0
Investment Funds QT
35118026
Viet Nam
View Profile
180.85% 14.06% 1 3 VN 35118026 1
BOSS TRADER 88
35118028
Indonesia
View Profile
-76.55% 1.87% 6 3 ID 35118028 6
HolyTrad3
35118040
Malaysia
View Profile
-74.43% 91.25% 0 3 MY 35118040 0
vision 39
35118042
Viet Nam
View Profile
-13.91% 0.0% 0 2 VN 35118042 0
Smallest
35118082
Viet Nam
View Profile
-99.99% 74.11% 0 0 VN 35118082 0
MuhammadFx
35118083
Malaysia
View Profile
-45.0% 48.15% 0 3 MY 35118083 0
David
35118107
Viet Nam
View Profile
-95.24% 97.35% 0 5 VN 35118107 0
Paul
35118108
Viet Nam
View Profile
-92.37% 92.37% 0 4 VN 35118108 0
MarcusFX
35118113
Viet Nam
View Profile
-88.67% 67.72% 0 5 VN 35118113 0
Hubert
35118114
Viet Nam
View Profile
212.66% 0.93% 0 2 VN 35118114 0
Vincent
35118115
Viet Nam
View Profile
-87.43% 94.24% 0 5 VN 35118115 0
Whis FX
35118150
Viet Nam
View Profile
-78.01% 66.35% 2 3 VN 35118150 2
Fenix Stelar
35118152
Mexico
View Profile
105.07% 5.8% 0 1 MX 35118152 0
Algoritma Trading
35118158
Indonesia
View Profile
-99.34% 99.43% 0 2 ID 35118158 0
MAGIC Fund
35118160
Malaysia
View Profile
-99.9% 53.18% 0 5 MY 35118160 0
Minimize
35118185
South Korea
View Profile
-98.12% 82.11% 2 4 KR 35118185 2
HoTranTenAnh
35118189
Viet Nam
View Profile
-24.77% 28.32% 0 4 VN 35118189 0
5062FX
35118190
Malaysia
View Profile
-99.94% 86.62% 1 5 MY 35118190 1
Trader Viet
35118214
Viet Nam
View Profile
-9.51% 0.16% 2 3 VN 35118214 2
BINHDUONG
35118217
Viet Nam
View Profile
-99.86% 100.0% 0 5 VN 35118217 0
VIP F1
35118239
Viet Nam
View Profile
88.91% 0.06% 1 1 VN 35118239 1
Magichfvn
35118241
Viet Nam
View Profile
1.66% 5.7% 3 1 VN 35118241 3
Patience
35118245
Indonesia
View Profile
40.74% 18.92% 2 1 ID 35118245 2
Gabriel Sniper
35118250
Indonesia
View Profile
-99.01% 78.12% 0 5 ID 35118250 0
KANG GUN
35118252
Indonesia
View Profile
6.08% 1.86% 2 1 ID 35118252 2
Powervip
35118253
Malaysia
View Profile
2.37% 9.34% 8 1 MY 35118253 8
CF Copy
35118272
Colombia
View Profile
39.36% 2.49% 3 1 CO 35118272 3
Hop Power
35118281
Thailand
View Profile
36.47% 31.36% 10 1 TH 35118281 10
STI
35118287
Indonesia
View Profile
-88.03% 92.28% 0 4 ID 35118287 0
FX Ecstasy
35118312
Saudi Arabia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 SA 35118312 0
Q-Robot
35118316
Mexico
View Profile
31.24% 4.93% 5 1 MX 35118316 5
Stormbreaker
35118317
Mexico
View Profile
-82.84% 43.34% 0 1 MX 35118317 0
NESTOR FINANCIAL
35118342
Pakistan
View Profile
-45.5% 69.88% 0 4 PK 35118342 0
Forex King
35118349
United Arab Emirates
View Profile
-99.94% 100.0% 0 5 AE 35118349 0
trader24h
35118350
Viet Nam
View Profile
2.0% 0.0% 1 1 VN 35118350 1
HRZ
35118374
China
View Profile
59.17% 3.18% 0 1 CN 35118374 0
Curinga Forex
35118379
Brazil
View Profile
-8.49% 100.0% 34 1 BR 35118379 34
Forex James
35118403
Indonesia
View Profile
4.24% 17.31% 1 1 ID 35118403 1
FX-PRIME GLOBAL
35118412
Nigeria
View Profile
2218.46% 0.0% 86 3 NG 35118412 86
ELITEFOREXMASTERY
35118416
Malaysia
View Profile
-96.97% 100.0% 0 5 MY 35118416 0
GowaGo
35118434
Indonesia
View Profile
-99.74% 83.23% 0 4 ID 35118434 0
Portofolio Trader Lombok (Earnest Fibo)
35118435
Indonesia
View Profile
0.34% 6.02% 0 1 ID 35118435 0
Son Goku
35118484
Malaysia
View Profile
-1.15% 0.77% 0 1 MY 35118484 0
AURORA
35118485
Malaysia
View Profile
-99.9% 100.0% 0 5 MY 35118485 0
TenAnhHoTran
35118493
Viet Nam
View Profile
-48.4% 49.24% 0 4 VN 35118493 0
Alexandre Swing Trading
35118538
Lebanon
View Profile
39.28% 26.03% 2 1 LB 35118538 2
Mobius
35118540
Malaysia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 MY 35118540 0
FOREX88 BKL
35118545
Indonesia
View Profile
-99.76% 100.0% 0 5 ID 35118545 0
ZUNNUR
35118571
Indonesia
View Profile
-0.85% 3.0% 2 1 ID 35118571 2
Aesculap 86
35118575
Indonesia
View Profile
3.93% 1.47% 1 1 ID 35118575 1
Harmoni
35118576
Indonesia
View Profile
-36.8% 40.78% 0 3 ID 35118576 0
FightForFuture
35118581
Malaysia
View Profile
27.31% 3.47% 0 1 MY 35118581 0
QL
35118585
Viet Nam
View Profile
-39.92% 94.35% 1 3 VN 35118585 1
Fx 2018
35118586
Viet Nam
View Profile
8.54% 4.52% 2 1 VN 35118586 2
E&J fx
35118587
Ghana
View Profile
-97.92% 94.62% 0 5 GH 35118587 0
DeniseAudreyFX
35118612
Philippines
View Profile
-20.01% 32.73% 0 2 PH 35118612 0
Sihir7
35118616
Malaysia
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 MY 35118616 0
PIP COLLECTOR
35118635
Nigeria
View Profile
-98.07% 22.5% 1 5 NG 35118635 1
shunqiziran
35118677
China
View Profile
-1.74% 27.29% 1 2 CN 35118677 1
GoldBerg
35118689
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-18.35% 16.42% 1 2 IR 35118689 1
ZH ROBOT
35118690
China
View Profile
-99.42% 68.72% 0 5 CN 35118690 0
Power Candle
35118698
Indonesia
View Profile
-69.22% 32.36% 0 5 ID 35118698 0
STAR1000
35118699
Indonesia
View Profile
55.13% 4.74% 2 1 ID 35118699 2
golden trading system
35118769
Pakistan
View Profile
-94.17% 100.0% 0 5 PK 35118769 0
O.Op
35118770
Viet Nam
View Profile
-99.58% 100.0% 0 5 VN 35118770 0
PUMPMAN
35118771
Malaysia
View Profile
20.6% 0.8% 1 1 MY 35118771 1
power_of_fx_guru
35118775
India
View Profile
-10.87% 2.84% 1 4 IN 35118775 1
Startup2018
35118788
Viet Nam
View Profile
0.37% 0.0% 0 1 VN 35118788 0
SK Ayu
35118801
Malaysia
View Profile
35.02% 0.0% 28 1 MY 35118801 28
MEJIAS ONE
35118803
Colombia
View Profile
0.1% 0.12% 8 1 CO 35118803 8
Aesculap 96
35118856
Indonesia
View Profile
-2.85% 0.0% 0 1 ID 35118856 0
Quang
35118872
Viet Nam
View Profile
-3.91% 3.91% 0 1 VN 35118872 0
platinum trading system
35118876
Pakistan
View Profile
54.53% 0.11% 0 2 PK 35118876 0
Fibonacci Trendline
35118941
Indonesia
View Profile
16.74% 1.92% 3 1 ID 35118941 3
fxforever
35119009
Viet Nam
View Profile
2.61% 0.01% 0 1 VN 35119009 0
The Oscillator Specialist
35119013
Philippines
View Profile
-0.66% 0.0% 0 1 PH 35119013 0
META F INVESTMENT
35119014
Viet Nam
View Profile
-35.59% 7.47% 0 3 VN 35119014 0
fxmaduroso
35119015
Indonesia
View Profile
-95.49% 99.2% 0 5 ID 35119015 0
ShinFX
35119018
Thailand
View Profile
14.87% 9.7% 0 1 TH 35119018 0
RUFSCALPER
35119021
Brunei Darussalam
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 BN 35119021 0
Forex 268
35119024
Viet Nam
View Profile
30.54% 0.68% 3 1 VN 35119024 3
Horseman
35119026
South Korea
View Profile
35.17% 8.11% 0 2 KR 35119026 0
CRUISE TRADER (2769)
35119028
Malaysia
View Profile
-95.28% 0.0% 0 5 MY 35119028 0
Forex House
35119059
Indonesia
View Profile
-23.41% 13.27% 0 2 ID 35119059 0
ZRFx
35119066
Malaysia
View Profile
8.05% 0.0% 0 1 MY 35119066 0
ExpertAdvisorKN
35119070
Indonesia
View Profile
5.22% 0.0% 2 1 ID 35119070 2
Aroba1512
35119111
Malaysia
View Profile
4.26% 0.0% 0 1 MY 35119111 0
Lucky888
35119141
Indonesia
View Profile
-0.01% 0.0% 0 1 ID 35119141 0
SASEBA FOREX
35119182
Indonesia
View Profile
255.65% 0.0% 1 3 ID 35119182 1
ZRWFx
35119194
Malaysia
View Profile
-62.53% 23.6% 1 4 MY 35119194 1
phuoc
35119235
Viet Nam
View Profile
5.52% 0.0% 1 1 VN 35119235 1
PrincipleFx
35119244
Philippines
View Profile
-0.94% 3.68% 0 1 PH 35119244 0
Gaurav The Wolfe Trader
35119318
India
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 IN 35119318 0
Gin Mai
35119322
Viet Nam
View Profile
0.48% 0.0% 2 1 VN 35119322 2
TKFX
35119323
Malaysia
View Profile
-86.96% 49.22% 1 4 MY 35119323 1
Mascot
35119409
Nigeria
View Profile
1.84% 0.09% 0 1 NG 35119409 0
AP-Master
35119413
Thailand
View Profile
1.54% 0.0% 0 1 TH 35119413 0

*Past performance does not guarantee future results

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
home