Tham gia, Lập kế hoạch, Giao dịch

Một giải pháp tuyệt vời nếu bạn muốn:

Phí hiệu suất lên tới 50%

Xét rằng Nhà cung cấp Chiến lược có kết quả khả quan, người đó đủ điều kiện nhận khoản phí từ Người đầu tư theo của mình.

Thanh toán hàng tháng

Phí được tính theo chế độ Mức cao nhất và được trả vào myWallet của Nhà cung cấp Chiến lược mỗi tháng một lần.

Ba tài khoản chiến lược

Mỗi Nhà cung cấp Chiến lược được phép giữ ba tài khoản khác nhau mà trên đó họ có thể áp dụng các cài đặt riêng biệt.

Thể hiện kiến thức giao dịch

Hồ sơ và kết quả của Nhà cung cấp Chiến lược được hiển thị trên bảng hiệu suất mà qua đó Người đầu tư theo có thể so sánh, theo dõi và lựa chọn.

Tính toán tự động

Kể từ thời điểm Người đầu tư theo chọn Phân bổ Khối lượng & Mức Giải cứu, tất cả tính toán số tiền được thực hiện tự động.

Thực hiện theo từng bước

1 Tạo tài khoản chiến lược của bạn
2 Thêm tiền vào tài khoản
3 Giao dịch để thể hiện kỹ năng của bạn & thu hút người đầu tư theo
4 Nhận Phí Hiệu suất

Bạn đã sẵn sàng để thể hiện kỹ năng của mình chưa?


TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP

Terms and Conditions Apply

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
strategy-providers