Vẫn muốn biết thêm?Khách hàng không bị tính bất kỳ khoản phí quản lý nào đối với việc tham gia HFcopy. Tuy nhiên, có một khoản Phí Hiệu suất mà Người đầu tư theo phải trả cho Nhà cung cấp Chiến lược - chỉ trong trường hợp hiệu suất của họ là dương.

Có. Tài khoản Người đầu tư theo của HFcopy là loại tài khoản tách biệt. Do đó, nhà giao dịch không thể tham gia chương trình với bất kỳ loại tài khoản nào khác.

Có, bạn có thể. Tuy nhiên, bạn sẽ phải mở các tài khoản giao dịch của Người đầu tư theo và Nhà cung cấp Chiến lược riêng.

Các bước cần làm thực hiện là:

  • chọn tài khoản Nhà cung cấp Chiến lược
  • thêm tiền vào tài khoản của Người đầu tư theo
  • đặt Mức Giải cứu
  • đặt mức Phân bổ Khối lượng

Từ thời điểm bạn bắt đầu đầu tư theo, các giao dịch mới mở sẽ tự động được sao chép vào tài khoản Người đầu tư theo của bạn. Các giao dịch trước và giao dịch hiện đang mở sẽ không được sao chép.

Bạn có thể đóng bất kỳ giao dịch mở nào đã được sao chép vào tài khoản của Người đầu tư theo của bạn. Bạn không thể sửa đổi giao dịch đó.

Một Người đầu tư theo có thể mở tối đa 3 tài khoản Người đầu tư theo. Mỗi tài khoản Người đầu tư theo chỉ có thể đầu tư theo một tài khoản Nhà cung cấp Chiến lược tại một thời điểm. Bạn có thể ngắt kết nối bất kỳ tài khoản Người đầu tư theo nào khỏi tài khoản Nhà cung cấp Chiến lược cụ thể và bắt đầu đầu tư theo bất kỳ tài khoản nào tại bất kỳ điểm nào.

Bạn có thể chọn hủy đầu tư theo tài khoản Nhà cung cấp Chiến lược vào bất kỳ thời điểm nào thông qua khu vực myHotForex của mình. Nếu có giao dịch mở trong tài khoản Người đầu tư theo của bạn, chúng sẽ bị đóng vào thời điểm ngắt kết nối. Nếu thị trường đóng cửa đối với bất kỳ giao dịch mở nào của bạn, bạn không thể hủy đầu tư theo - bạn sẽ phải thử lại khi thị trường mở. Tuy nhiên bạn có thể loại bỏ tất cả ký quỹ miễn phí sẵn có và đóng các vị thế của bạn theo cách thủ công.

Bạn sẽ được thông báo và tự động ngắt kết nối khỏi tài khoản Nhà cung cấp chiến lược cụ thể. Sau đó, số tiền sẵn có của bạn sẽ được chuyển đến myWallet của bạn và bạn có thể bắt đầu đầu tư theo một tài khoản Nhà cung cấp Chiến lược mới.

Nền tảng MT4 dành cho máy tính để bàn, thiết bị đầu cuối web và di động.

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
home