آخرین اخبار را در مورد نحوه بهره‌مندی «ارائه‌دهندگان راهبرد» از موارد زیر دریافت کنید. سود، حداکثر سطح افت سرمایه، تعداد دنبال‌کنندگانی که جذب کرده‌اند یا امتیاز ریسک آنها را مقایسه کرده و موردی را که ترجیح می‌دهید انتخاب کنید.

همین امروز «ارائه‌دهنده راهبردی» را که به شما در رسیدن به اهدافتان کمک می‌کند پیدا کنید!

ارائه‌دهندگان راهبرد سود حداکثر افت سرمایه دنبال‌کنندگان Stability Score فعال از
DIAMOND
35004223
Indonesia
View Profile
-92.8% 38.71% 1 2 402 days ago ID 35004223 1
PersadaEJ
35004242
Malaysia
View Profile
-98.83% 99.79% 0 3 402 days ago MY 35004242 0
FxPresident
35004255
Malaysia
View Profile
-99.87% 99.91% 0 5 401 days ago MY 35004255 0
NattasNorthern
35004262
Malaysia
View Profile
-97.82% 100.0% 15 2 402 days ago MY 35004262 15
Mercy
35004367
Malaysia
View Profile
-20.11% 27.1% 1 2 398 days ago MY 35004367 1
Mujahidin trader
35004390
Malaysia
View Profile
-99.97% 99.92% 0 5 394 days ago MY 35004390 0
FiboFx
35004463
Malaysia
View Profile
27.3% 38.96% 51 3 395 days ago MY 35004463 51
JAKA
35005178
Indonesia
View Profile
172.48% 1.56% MAX 2 378 days ago ID 35005178 -1
MY TUU
35005707
Viet Nam
View Profile
311.97% 40.22% 21 1 372 days ago VN 35005707 21
eMp_fx
35006720
Malaysia
View Profile
-99.14% 98.99% 0 5 367 days ago MY 35006720 0
AhmadAlbab
35007531
Malaysia
View Profile
-100.0% 99.84% 0 5 361 days ago MY 35007531 0
Bali
35011050
Indonesia
View Profile
-94.94% 96.37% 0 3 345 days ago ID 35011050 0
sniper ea
35012473
China
View Profile
-98.67% 99.17% 1 3 343 days ago CN 35012473 1
expert trade
35013235
Turkey
View Profile
-80.96% 93.22% 0 3 339 days ago TR 35013235 0
Seah Wen
35013297
Malaysia
View Profile
-99.49% 99.57% 0 3 339 days ago MY 35013297 0
MEGAPRIME FX
35013575
Nigeria
View Profile
-99.82% 99.7% 0 5 337 days ago NG 35013575 0
PrinceFxEa_V3
35014881
Malaysia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 2 332 days ago MY 35014881 0
Bigger Fund
35015261
China
View Profile
43.47% 19.88% 8 2 332 days ago CN 35015261 8
DeLorean Trading
35016047
Colombia
View Profile
-18.78% 75.31% 0 2 337 days ago CO 35016047 0
PME368.com
35017481
Malaysia
View Profile
-97.31% 98.88% 0 5 326 days ago MY 35017481 0
livermore
35017569
China
View Profile
-82.14% 96.35% 6 3 334 days ago CN 35017569 6
YinYang
35018331
South Korea
View Profile
-19.18% 20.42% 0 2 324 days ago KR 35018331 0
Nice Fx Team
35018338
Pakistan
View Profile
-15.17% 100.0% 0 3 325 days ago PK 35018338 0
INSUN
35019028
Indonesia
View Profile
66.78% 0.0% 9 1 324 days ago ID 35019028 9
AWESOME38
35019174
Malaysia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 4 324 days ago MY 35019174 0
Tony Trinh
35019717
Viet Nam
View Profile
-78.61% 81.57% 0 3 323 days ago VN 35019717 0
Elliot Wave Pattern Trading
35019722
Singapore
View Profile
-99.99% 100.0% 0 2 322 days ago SG 35019722 0
Outside the Box Ichimoku Scalping
35020893
Hong Kong
View Profile
1200.07% 24.48% 214 1 321 days ago HK 35020893 214
The Legend Signal
35020993
Malaysia
View Profile
-99.96% 99.95% 0 3 322 days ago MY 35020993 0
FiboZone
35024139
Indonesia
View Profile
254.45% 14.9% 2 1 315 days ago ID 35024139 2
FMCBR 2
35025098
Malaysia
View Profile
-93.77% 92.13% 0 3 316 days ago MY 35025098 0
Stable Trader
35027111
Malaysia
View Profile
-99.9% 100.0% 0 2 311 days ago MY 35027111 0
FX-PRIME
35027792
Nigeria
View Profile
-99.52% 100.0% 0 3 309 days ago NG 35027792 0
EA Trader Girl
35028915
Mexico
View Profile
-100.0% 100.0% 0 4 305 days ago MX 35028915 0
earn rich
35030354
Singapore
View Profile
-3.65% 15.61% 0 2 306 days ago SG 35030354 0
Bacolod-Trader
35033659
United Arab Emirates
View Profile
-100.0% 99.09% 0 5 301 days ago AE 35033659 0
ErnestiFX
35034394
Brazil
View Profile
-92.84% 86.38% 0 3 304 days ago BR 35034394 0
DreamZ FX
35035283
India
View Profile
-98.24% 100.0% 0 4 296 days ago IN 35035283 0
Thesalman
35035310
Philippines
View Profile
-93.66% 99.64% 1 4 295 days ago PH 35035310 1
Crystal Trading
35035691
Malaysia
View Profile
-85.46% 100.0% 0 3 294 days ago MY 35035691 0
Algo Scalper
35037335
China
View Profile
1.61% 34.29% 0 3 291 days ago CN 35037335 0
Pro-Trade
35037430
Viet Nam
View Profile
-96.64% 83.7% 2 3 290 days ago VN 35037430 2
ThanhFIBO
35041928
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 4 288 days ago VN 35041928 0
HOT COPY
35043006
Indonesia
View Profile
-12.82% 85.92% 0 3 289 days ago ID 35043006 0
noza
35043047
Malaysia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 282 days ago MY 35043047 0
JAYLAJAY
35043532
Nigeria
View Profile
-99.87% 90.62% 0 5 282 days ago NG 35043532 0
Freedom
35043540
Indonesia
View Profile
-99.43% 100.0% 0 3 281 days ago ID 35043540 0
Sekolah Trading
35043616
Indonesia
View Profile
-99.33% 99.79% 0 3 284 days ago ID 35043616 0
CC Capital
35047149
Malaysia
View Profile
-54.35% 76.38% 1 3 276 days ago MY 35047149 1
RUFBWN
35049780
Brunei Darussalam
View Profile
232.75% 0.02% 5 2 272 days ago BN 35049780 5
Lombok Fibonacci
35051472
Indonesia
View Profile
-97.57% 99.26% 0 5 279 days ago ID 35051472 0
The Hunter
35052066
Nigeria
View Profile
-6.08% 10.86% 0 2 267 days ago NG 35052066 0
happy Fx1
35052545
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.94% 0 3 283 days ago VN 35052545 0
Ts99 Reborn
35053691
Indonesia
View Profile
-99.81% 99.94% 0 5 264 days ago ID 35053691 0
M H F
35053725
Indonesia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 263 days ago ID 35053725 0
Gilas
35055842
Philippines
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 262 days ago PH 35055842 0
Infinity Pips
35055854
Panama
View Profile
-100.0% 100.0% 0 4 260 days ago PA 35055854 0
Mayer Vergara
35056450
Mexico
View Profile
-69.52% 65.21% 0 2 260 days ago MX 35056450 0
HaiBin
35057747
China
View Profile
3.52% 11.95% 0 2 270 days ago CN 35057747 0
AlwaysKKLife
35058718
Malaysia
View Profile
6.43% 7.32% 0 2 255 days ago MY 35058718 0
EAworld
35060577
Malaysia
View Profile
119.88% 48.04% 4 1 253 days ago MY 35060577 4
Good Green
35061753
Indonesia
View Profile
-23.16% 68.08% 0 2 250 days ago ID 35061753 0
ali lm386
35062682
Turkey
View Profile
-99.78% 99.82% 1 5 252 days ago TR 35062682 1
lucky forex
35063184
Viet Nam
View Profile
-95.73% 98.06% 0 3 248 days ago VN 35063184 0
Vision trader
35063206
Mexico
View Profile
-98.92% 86.95% 0 4 247 days ago MX 35063206 0
Lucky_Fx
35063404
Viet Nam
View Profile
52.95% 1.15% 3 2 247 days ago VN 35063404 3
Sayang
35063967
Malaysia
View Profile
-10.64% 18.68% 0 2 247 days ago MY 35063967 0
HF-Edgar
35064718
Viet Nam
View Profile
62.68% 46.49% 5 3 246 days ago VN 35064718 5
Deadpool
35065851
Indonesia
View Profile
-0.74% 12.25% 22 2 246 days ago ID 35065851 22
1.dorothy.vn
35065882
Viet Nam
View Profile
-70.5% 73.1% 0 3 243 days ago VN 35065882 0
Huuchuong Bg
35065887
Viet Nam
View Profile
424.99% 3.84% 19 1 242 days ago VN 35065887 19
FOREX-POWER
35066024
Viet Nam
View Profile
5.64% 49.8% 0 3 242 days ago VN 35066024 0
SilentRose
35066604
Brunei Darussalam
View Profile
-100.0% 99.9% 0 0 244 days ago BN 35066604 0
WiWs
35066621
Viet Nam
View Profile
-100.0% 99.98% 1 2 247 days ago VN 35066621 1
PIPEFX
35067604
Kenya
View Profile
-99.68% 99.68% 0 5 240 days ago KE 35067604 0
SuksesTrading
35068273
Indonesia
View Profile
-99.68% 99.82% 0 3 239 days ago ID 35068273 0
David Fx
35068445
Viet Nam
View Profile
-99.9% 99.88% 0 5 239 days ago VN 35068445 0
VIET SON
35069030
Viet Nam
View Profile
127.89% 7.57% 187 2 239 days ago VN 35069030 187
Scalping with Short And Long term
35070240
Malaysia
View Profile
-5.06% 11.0% 0 1 236 days ago MY 35070240 0
CStrader
35071236
Indonesia
View Profile
-52.79% 72.66% 0 3 234 days ago ID 35071236 0
Buk
35072585
Paraguay
View Profile
-99.9% 100.0% 0 3 245 days ago PY 35072585 0
abin
35072716
China
View Profile
-95.82% 99.28% 0 5 232 days ago CN 35072716 0
Viet Hung FX
35074892
Viet Nam
View Profile
-99.98% 99.96% 0 5 228 days ago VN 35074892 0
ST Willy
35075808
Indonesia
View Profile
-98.96% 100.0% 4 3 227 days ago ID 35075808 4
nedloydfx
35076478
Nigeria
View Profile
100.46% 81.51% 0 5 227 days ago NG 35076478 0
Suka-Suka GUE Donk
35076485
Indonesia
View Profile
-79.57% 91.4% 0 5 227 days ago ID 35076485 0
TOMO
35076521
Indonesia
View Profile
-15.52% 54.47% 0 3 226 days ago ID 35076521 0
Thanh cong
35076552
Viet Nam
View Profile
-99.81% 98.05% 2 3 226 days ago VN 35076552 2
R&A
35079371
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-41.89% 67.87% 0 3 221 days ago IR 35079371 0
Magic Wave System
35079397
Viet Nam
View Profile
12.6% 100.0% 0 3 221 days ago VN 35079397 0
brobro
35079402
Viet Nam
View Profile
-99.64% 99.41% 0 5 221 days ago VN 35079402 0
SnrTrader
35080075
Indonesia
View Profile
-90.09% 99.42% 1 2 220 days ago ID 35080075 1
Aravin FX
35080250
India
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 221 days ago IN 35080250 0
LUCKY MAN
35080924
Viet Nam
View Profile
-1.55% 4.15% 0 1 220 days ago VN 35080924 0
AoFibo786
35080959
Malaysia
View Profile
-98.98% 99.82% 0 3 224 days ago MY 35080959 0
Ratu Agung
35080962
Indonesia
View Profile
-99.56% 100.0% 0 5 223 days ago ID 35080962 0
IRON 888*****
35081495
Viet Nam
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 232 days ago VN 35081495 0
NoEmotion
35082228
Viet Nam
View Profile
-7.45% 100.0% 0 1 218 days ago VN 35082228 0
JACKY 39
35083020
Viet Nam
View Profile
-97.0% 100.0% 0 3 217 days ago VN 35083020 0
KKG
35083139
Nigeria
View Profile
-66.32% 51.93% 1 3 216 days ago NG 35083139 1
Lion Fx
35083144
Indonesia
View Profile
-99.94% 99.94% 0 3 214 days ago ID 35083144 0
the first
35083215
Viet Nam
View Profile
-13.2% 35.92% 0 3 214 days ago VN 35083215 0
Forex global
35083291
Viet Nam
View Profile
-96.53% 98.08% 0 3 214 days ago VN 35083291 0
BLUE EYES FX
35084486
Malaysia
View Profile
-99.86% 100.0% 0 2 214 days ago MY 35084486 0
Saint Gold
35086051
Indonesia
View Profile
-47.95% 54.08% 0 3 210 days ago ID 35086051 0
VFT Forex Cafe
35087186
Nigeria
View Profile
-99.2% 98.7% 8 5 207 days ago NG 35087186 8
Mina
35088531
Viet Nam
View Profile
42.45% 95.54% 0 3 206 days ago VN 35088531 0
JAKAAN
35089286
Viet Nam
View Profile
-99.47% 75.8% 0 3 214 days ago VN 35089286 0
arad
35089289
Turkey
View Profile
-99.72% 99.79% 0 5 212 days ago TR 35089289 0
RATRONDOL
35089340
Indonesia
View Profile
218.04% 25.74% 1 3 205 days ago ID 35089340 1
Signal generator
35089365
Nigeria
View Profile
-99.84% 79.61% 0 5 204 days ago NG 35089365 0
FX00001
35089472
Kenya
View Profile
-99.54% 35.77% 0 3 205 days ago KE 35089472 0
Blessing Revolution
35091431
Indonesia
View Profile
16.92% 12.8% 27 2 203 days ago ID 35091431 27
Champ Trader
35091503
Indonesia
View Profile
-24.61% 35.43% 0 3 201 days ago ID 35091503 0
Rigpa
35092110
Viet Nam
View Profile
-95.82% 98.98% 0 3 200 days ago VN 35092110 0
Smmart Investments
35092114
Panama
View Profile
-33.49% 37.07% 0 3 199 days ago PA 35092114 0
dai-ichi
35092257
Viet Nam
View Profile
-99.43% 46.94% 0 4 199 days ago VN 35092257 0
MnM
35092858
Indonesia
View Profile
5.52% 78.53% 0 1 200 days ago ID 35092858 0
Breakout
35093644
New Zealand
View Profile
68.97% 12.61% 0 0 197 days ago NZ 35093644 0
Proforex 2018
35093707
Viet Nam
View Profile
-91.74% 96.07% 0 3 197 days ago VN 35093707 0
Figi
35094335
Nigeria
View Profile
-0.74% 54.47% 7 3 197 days ago NG 35094335 7
GOFOREX
35094424
Brazil
View Profile
-50.08% 100.0% 0 3 197 days ago BR 35094424 0
Mission Impossible
35094564
Viet Nam
View Profile
18.19% 97.91% 0 2 196 days ago VN 35094564 0
WW Technique
35095439
Mexico
View Profile
0.19% 3.0% 0 2 197 days ago MX 35095439 0
Armada FX (1.0)
35095692
Malaysia
View Profile
-100.0% 99.98% 0 5 194 days ago MY 35095692 0
MANDA
35095695
Viet Nam
View Profile
-6.68% 32.47% 1 3 194 days ago VN 35095695 1
TAGOLDA
35096324
Indonesia
View Profile
-99.96% 100.0% 0 3 193 days ago ID 35096324 0
Time
35096431
Viet Nam
View Profile
33.61% 14.35% 7 1 211 days ago VN 35096431 7
NeoFX
35097094
Chile
View Profile
-69.4% 80.28% 0 3 193 days ago CL 35097094 0
Koruha01
35097096
Indonesia
View Profile
-59.92% 65.0% 0 3 192 days ago ID 35097096 0
Dream Fund
35097240
Viet Nam
View Profile
-99.7% 100.0% 0 1 191 days ago VN 35097240 0
Zambala
35097429
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 3 203 days ago VN 35097429 0
MainFX
35097851
Bangladesh
View Profile
85.34% 16.53% 9 3 210 days ago BD 35097851 9
Alligator
35098512
Viet Nam
View Profile
-6.09% 7.6% 0 1 190 days ago VN 35098512 0
MXTFX
35098621
Russian Federation
View Profile
-99.61% 76.37% 0 3 189 days ago RU 35098621 0
Sao Mai
35098757
Viet Nam
View Profile
-100.0% 94.36% 0 0 191 days ago VN 35098757 0
TraderBN
35100431
Brunei Darussalam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 187 days ago BN 35100431 0
Centfx2
35100535
Malaysia
View Profile
-100.0% 77.56% 0 5 185 days ago MY 35100535 0
NURVTECH
35101509
Philippines
View Profile
-14.9% 24.61% 0 2 184 days ago PH 35101509 0
Salomon
35102063
Viet Nam
View Profile
-99.88% 99.89% 0 5 183 days ago VN 35102063 0
TinTin VSG
35102071
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 3 183 days ago VN 35102071 0
DragonFly
35102128
Malaysia
View Profile
-99.64% 99.65% 0 5 184 days ago MY 35102128 0
FOREX FUTURE
35102681
Viet Nam
View Profile
-42.48% 41.86% 0 3 184 days ago VN 35102681 0
Forexsmiles
35102745
Viet Nam
View Profile
-94.06% 100.0% 0 5 182 days ago VN 35102745 0
KAPTEN
35103995
Indonesia
View Profile
-11.65% 100.0% 0 2 182 days ago ID 35103995 0
AYIA NAPPA
35104304
Malaysia
View Profile
19.74% 15.92% 0 3 179 days ago MY 35104304 0
LION
35104761
Viet Nam
View Profile
-82.65% 58.65% 0 3 179 days ago VN 35104761 0
HSSworld
35105517
Malaysia
View Profile
-98.73% 100.0% 0 3 180 days ago MY 35105517 0
Bao Trung FX
35105597
Viet Nam
View Profile
5.0% 42.83% 0 4 178 days ago VN 35105597 0
Vision
35107039
Viet Nam
View Profile
-89.24% 79.5% 0 5 176 days ago VN 35107039 0
shun
35107146
Japan
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 177 days ago JP 35107146 0
Bank Scalper
35107179
Malaysia
View Profile
-100.0% 99.91% 0 5 176 days ago MY 35107179 0
Doctor trader
35108154
Japan
View Profile
-99.97% 99.5% 0 5 175 days ago JP 35108154 0
laoweng
35108273
China
View Profile
-95.63% 92.08% 0 5 190 days ago CN 35108273 0
Vstiles fx
35108425
Nigeria
View Profile
-78.17% 69.77% 1 3 173 days ago NG 35108425 1
IFT ACADEMY
35108427
Indonesia
View Profile
-99.75% 99.8% 0 5 175 days ago ID 35108427 0
Floor Trader 66
35108437
Malaysia
View Profile
-99.99% 34.75% 0 1 175 days ago MY 35108437 0
NEW POWER
35108929
China
View Profile
-93.72% 87.79% 0 3 171 days ago CN 35108929 0
SANGGA_LANGIT
35109326
Indonesia
View Profile
1814.37% 7.52% 350 1 171 days ago ID 35109326 350
Supertiger
35109467
Malaysia
View Profile
61.03% 81.61% 0 1 174 days ago MY 35109467 0
Smart Trading
35109493
Israel
View Profile
170.41% 8.24% 4 1 170 days ago IL 35109493 4
SeaG
35109917
Viet Nam
View Profile
-97.5% 100.0% 0 3 170 days ago VN 35109917 0
MI8
35109924
Indonesia
View Profile
-61.64% 90.2% 0 3 169 days ago ID 35109924 0
YAIBA
35110315
Philippines
View Profile
-1.84% 22.93% 0 3 169 days ago PH 35110315 0
Binh
35110355
Viet Nam
View Profile
1047.07% 9.41% 20 1 168 days ago VN 35110355 20
Hau
35110377
Viet Nam
View Profile
-98.62% 98.62% 0 4 168 days ago VN 35110377 0
4lun45491t4
35111102
Indonesia
View Profile
0.22% 7.96% 0 2 169 days ago ID 35111102 0
SouthernTigersFX
35111588
Malaysia
View Profile
-19.27% 20.1% 0 3 164 days ago MY 35111588 0
AK-3
35111651
Malaysia
View Profile
184.45% 0.0% 7 3 164 days ago MY 35111651 7
TheBigFund
35112019
Bangladesh
View Profile
18.89% 7.41% 0 2 163 days ago BD 35112019 0
VS Master
35112025
Viet Nam
View Profile
82.58% 6.78% 83 3 163 days ago VN 35112025 83
HAPPYLIVE
35112143
Viet Nam
View Profile
-72.62% 81.43% 0 3 163 days ago VN 35112143 0
Systems based on technical indicators
35112392
Panama
View Profile
-99.91% 98.16% 0 5 163 days ago PA 35112392 0
TEIGER NANGIN
35112503
Indonesia
View Profile
-35.94% 45.41% 0 3 164 days ago ID 35112503 0
EliteTrader_MOG
35112525
Malaysia
View Profile
596.61% 13.82% 74 1 162 days ago MY 35112525 74
Coconutwei FX 2
35112541
Malaysia
View Profile
-33.47% 31.48% 0 3 162 days ago MY 35112541 0
Nicolai Nhaidepxop
35112575
Viet Nam
View Profile
-100.0% 95.2% 0 5 162 days ago VN 35112575 0
forex-copy
35112993
Viet Nam
View Profile
-99.89% 99.92% 0 5 161 days ago VN 35112993 0
Russian good
35113490
Japan
View Profile
99.47% 12.38% 0 3 165 days ago JP 35113490 0
INTIME
35113499
Nigeria
View Profile
-100.0% 69.8% 0 5 162 days ago NG 35113499 0
OceanLyzer
35113640
Malaysia
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 160 days ago MY 35113640 0
Grain Picker
35114025
Nigeria
View Profile
-11.66% 41.04% 0 2 158 days ago NG 35114025 0
My Strategy
35114140
Indonesia
View Profile
303.24% 100.0% 2 1 157 days ago ID 35114140 2
GOBER
35114155
Indonesia
View Profile
-99.85% 21.47% 0 3 157 days ago ID 35114155 0
Bos Forex
35114162
Indonesia
View Profile
-54.23% 100.0% 0 4 163 days ago ID 35114162 0
Walau
35114271
Malaysia
View Profile
-79.03% 83.51% 0 3 176 days ago MY 35114271 0
TrendHedg Trading
35114656
Malaysia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 156 days ago MY 35114656 0
QTG
35115042
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 155 days ago VN 35115042 0
Golden Warrior
35115175
Indonesia
View Profile
-4.45% 13.6% 0 2 155 days ago ID 35115175 0
Alvie your man
35115440
Malaysia
View Profile
-99.99% 88.94% 0 5 155 days ago MY 35115440 0
vision 68
35115539
Viet Nam
View Profile
-25.73% 40.12% 0 3 161 days ago VN 35115539 0
GoldenTree
35116097
India
View Profile
-24.85% 35.49% 0 3 151 days ago IN 35116097 0
Warung Trader
35116159
Indonesia
View Profile
-29.66% 58.06% 6 3 170 days ago ID 35116159 6
HAPPYPRO
35116190
Viet Nam
View Profile
-99.76% 99.8% 0 4 153 days ago VN 35116190 0
Breakfast_MOG
35116200
Malaysia
View Profile
-4.61% 10.93% 0 1 162 days ago MY 35116200 0
DRGONCANDLE
35116651
Indonesia
View Profile
-88.95% 46.7% 0 5 151 days ago ID 35116651 0
PTC
35116676
Indonesia
View Profile
10.73% 20.95% 0 1 150 days ago ID 35116676 0
nguoigieohat
35116677
Viet Nam
View Profile
-99.44% 99.65% 0 4 150 days ago VN 35116677 0
MagicWolf
35116678
Malaysia
View Profile
-52.96% 48.53% 0 3 150 days ago MY 35116678 0
Tuhan Kasih Kita Cuan
35116884
Indonesia
View Profile
-18.55% 41.33% 3 3 150 days ago ID 35116884 3
PipsKing
35116928
Colombia
View Profile
-94.36% 77.06% 0 5 151 days ago CO 35116928 0
FOREX DIAMANTE PLUS
35117068
Mexico
View Profile
0.23% 10.58% 0 2 151 days ago MX 35117068 0
Malkia
35117070
Kenya
View Profile
-99.86% 96.01% 0 5 151 days ago KE 35117070 0
ShortingInTheRain
35117121
Viet Nam
View Profile
-92.78% 100.0% 0 5 148 days ago VN 35117121 0
HFC-Solutions
35117129
Viet Nam
View Profile
-99.93% 78.77% 0 3 148 days ago VN 35117129 0
chienthang
35117254
Viet Nam
View Profile
-62.01% 99.78% 0 5 147 days ago VN 35117254 0
VForex
35117255
Viet Nam
View Profile
62.12% 11.94% 68 2 147 days ago VN 35117255 68
The Crawlers
35117270
Malaysia
View Profile
-99.93% 100.0% 0 5 147 days ago MY 35117270 0
rose
35117599
China
View Profile
-24.63% 24.93% 4 3 144 days ago CN 35117599 4
PHILIP
35117646
Viet Nam
View Profile
410.79% 29.57% 0 1 143 days ago VN 35117646 0
FOLLOW TREND
35117648
Viet Nam
View Profile
-29.75% 35.6% 0 3 143 days ago VN 35117648 0
FH-COPY-VN
35117649
Viet Nam
View Profile
-99.48% 99.76% 0 5 143 days ago VN 35117649 0
THE Egyption FX king
35117739
Egypt
View Profile
-5.78% 16.56% 0 2 141 days ago EG 35117739 0
BBMA 168
35117770
Indonesia
View Profile
146.3% 33.3% 79 2 140 days ago ID 35117770 79
mastermind
35117803
Ghana
View Profile
-97.75% 99.44% 0 5 141 days ago GH 35117803 0
BabakTMN
35117806
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 150 days ago IR 35117806 0
KX Scalper
35117807
Mexico
View Profile
-52.69% 56.4% 4 3 159 days ago MX 35117807 4
EL KHAIR
35117809
Indonesia
View Profile
-3.75% 35.89% 0 2 137 days ago ID 35117809 0
Gold Fish
35117823
Indonesia
View Profile
100.73% 51.26% 0 2 136 days ago ID 35117823 0
IFFX2018
35117831
Viet Nam
View Profile
-98.56% 73.9% 0 3 136 days ago VN 35117831 0
Thenforex
35117832
Indonesia
View Profile
-99.98% 94.06% 0 5 143 days ago ID 35117832 0
Mystery
35117865
Viet Nam
View Profile
-96.88% 97.35% 0 5 135 days ago VN 35117865 0
FMA Live
35117901
Indonesia
View Profile
-99.62% 97.61% 0 3 151 days ago ID 35117901 0
JIMMY
35117909
Malaysia
View Profile
-9.39% 10.07% 0 2 137 days ago MY 35117909 0
SmartFx
35117910
Malaysia
View Profile
-99.94% 100.0% 0 3 134 days ago MY 35117910 0
Red-forex
35117914
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 3 134 days ago VN 35117914 0
FX IRAN FX
35117915
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-99.94% 99.99% 0 3 135 days ago IR 35117915 0
BULLS
35117940
Indonesia
View Profile
-11.94% 14.69% 0 2 133 days ago ID 35117940 0
Pisang Epe
35117941
Indonesia
View Profile
-99.88% 100.0% 0 5 134 days ago ID 35117941 0
4n93ll4
35117942
Indonesia
View Profile
-98.22% 99.84% 0 3 133 days ago ID 35117942 0
Kereta Kencana 99
35117990
Indonesia
View Profile
-75.45% 1.07% 0 5 130 days ago ID 35117990 0
Eddy Truong
35117991
Viet Nam
View Profile
23.88% 28.79% 4 3 130 days ago VN 35117991 4
MillennialsFx
35117992
Indonesia
View Profile
20.16% 8.73% 0 1 130 days ago ID 35117992 0
DareToDream
35117994
Malaysia
View Profile
72.36% 13.65% 0 2 131 days ago MY 35117994 0
CS01
35117995
China
View Profile
224.27% 13.34% 2 2 130 days ago CN 35117995 2
Everest8848
35118008
Viet Nam
View Profile
-99.89% 86.85% 0 3 131 days ago VN 35118008 0
TRADING
35118017
Ecuador
View Profile
3211.7% 100.0% 160 3 132 days ago EC 35118017 160
WFW
35118018
Viet Nam
View Profile
-99.83% 100.0% 0 5 130 days ago VN 35118018 0
Growth echo
35118024
Viet Nam
View Profile
142.23% 5.07% 141 2 129 days ago VN 35118024 141
Investment Funds QT
35118026
Viet Nam
View Profile
20.32% 73.61% 0 3 129 days ago VN 35118026 0
HolyTrad3
35118040
Malaysia
View Profile
-99.83% 99.84% 0 5 129 days ago MY 35118040 0
vision 39
35118042
Viet Nam
View Profile
-38.51% 100.0% 0 3 128 days ago VN 35118042 0
Alfa Omega
35118080
Indonesia
View Profile
-10.85% 12.47% 1 2 127 days ago ID 35118080 1
Smallest
35118082
Viet Nam
View Profile
-100.0% 74.11% 0 5 128 days ago VN 35118082 0
MuhammadFx
35118083
Malaysia
View Profile
-33.3% 48.15% 0 3 128 days ago MY 35118083 0
David
35118107
Viet Nam
View Profile
-95.24% 97.35% 0 5 126 days ago VN 35118107 0
Paul
35118108
Viet Nam
View Profile
-92.37% 92.37% 0 4 126 days ago VN 35118108 0
MarcusFX
35118113
Viet Nam
View Profile
-88.67% 67.72% 0 5 126 days ago VN 35118113 0
Hubert
35118114
Viet Nam
View Profile
-11.65% 77.63% 0 3 126 days ago VN 35118114 0
Whis FX
35118150
Viet Nam
View Profile
-96.3% 66.35% 0 4 123 days ago VN 35118150 0
Fenix Stelar
35118152
Mexico
View Profile
-46.49% 97.4% 0 4 124 days ago MX 35118152 0
Algoritma Trading
35118158
Indonesia
View Profile
-99.34% 99.43% 0 2 123 days ago ID 35118158 0
DaniReebelfx
35118181
Pakistan
View Profile
-95.01% 34.56% 0 5 124 days ago PK 35118181 0
Minimize
35118185
South Korea
View Profile
-98.12% 82.11% 0 4 122 days ago KR 35118185 0
5062FX
35118190
Malaysia
View Profile
-99.94% 86.62% 1 5 126 days ago MY 35118190 1
NISSIDAVIT
35118213
Viet Nam
View Profile
69.21% 7.48% 100 1 121 days ago VN 35118213 100
Trader Viet
35118214
Viet Nam
View Profile
-99.98% 97.92% 0 4 121 days ago VN 35118214 0
BINHDUONG
35118217
Viet Nam
View Profile
-99.86% 100.0% 0 5 121 days ago VN 35118217 0
VIP F1
35118239
Viet Nam
View Profile
233.62% 56.46% 0 2 121 days ago VN 35118239 0
Magichfvn
35118241
Viet Nam
View Profile
-98.14% 71.08% 0 5 123 days ago VN 35118241 0
Patience
35118245
Indonesia
View Profile
-68.86% 100.0% 0 3 121 days ago ID 35118245 0
Gabriel Sniper
35118250
Indonesia
View Profile
-99.94% 100.0% 0 5 121 days ago ID 35118250 0
Powervip
35118253
Malaysia
View Profile
14.2% 9.73% 28 2 120 days ago MY 35118253 28
CF Copy
35118272
Colombia
View Profile
208.16% 31.84% 25 1 120 days ago CO 35118272 25
VCB 79
35118279
Viet Nam
View Profile
7.67% 0.0% 0 1 119 days ago VN 35118279 0
Focus
35118280
Viet Nam
View Profile
-64.45% 42.75% 0 3 130 days ago VN 35118280 0
STI
35118287
Indonesia
View Profile
-91.56% 94.07% 0 3 119 days ago ID 35118287 0
Q-Robot
35118316
Mexico
View Profile
124.54% 4.93% 16 1 122 days ago MX 35118316 16
Stormbreaker
35118317
Mexico
View Profile
-96.31% 76.94% 0 1 120 days ago MX 35118317 0
Forex King
35118349
United Arab Emirates
View Profile
-99.95% 100.0% 0 4 116 days ago AE 35118349 0
trader24h
35118350
Viet Nam
View Profile
13.11% 1.93% 0 2 116 days ago VN 35118350 0
HRZ
35118374
China
View Profile
48.81% 8.57% 0 3 114 days ago CN 35118374 0
Curinga Forex
35118379
Brazil
View Profile
-35.71% 100.0% 100 3 114 days ago BR 35118379 100
ecogreen
35118401
Viet Nam
View Profile
-99.28% 95.79% 0 5 114 days ago VN 35118401 0
Forex James
35118403
Indonesia
View Profile
-21.86% 28.67% 0 3 113 days ago ID 35118403 0
FX-PRIME GLOBAL
35118412
Nigeria
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 113 days ago NG 35118412 0
ELITEFOREXMASTERY
35118416
Malaysia
View Profile
-99.95% 100.0% 2 5 113 days ago MY 35118416 2
Portofolio Trader Lombok (Earnest Fibo)
35118435
Indonesia
View Profile
-65.73% 90.16% 0 3 113 days ago ID 35118435 0
BlueOceanJayB
35118474
Malaysia
View Profile
-99.5% 100.0% 0 4 109 days ago MY 35118474 0
Son Goku
35118484
Malaysia
View Profile
-1.15% 0.77% 0 1 109 days ago MY 35118484 0
Alexandre Swing Trading
35118538
Lebanon
View Profile
3.42% 63.97% 6 3 108 days ago LB 35118538 6
Mobius
35118540
Malaysia
View Profile
-19.06% 100.0% 0 3 109 days ago MY 35118540 0
ZUNNUR
35118571
Indonesia
View Profile
-17.93% 17.15% 0 2 109 days ago ID 35118571 0
Aesculap 86
35118575
Indonesia
View Profile
-82.74% 84.22% 0 3 108 days ago ID 35118575 0
Trader 99
35118578
Indonesia
View Profile
-98.31% 51.1% 0 5 107 days ago ID 35118578 0
FightForFuture
35118581
Malaysia
View Profile
24.05% 40.95% 0 2 107 days ago MY 35118581 0
QL
35118585
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 3 107 days ago VN 35118585 0
Fx 2018
35118586
Viet Nam
View Profile
-50.73% 72.19% 0 3 108 days ago VN 35118586 0
E&J fx
35118587
Ghana
View Profile
-97.92% 94.62% 0 5 107 days ago GH 35118587 0
SNGROUP01
35118610
Viet Nam
View Profile
13.01% 12.37% 5 1 106 days ago VN 35118610 5
DeniseAudreyFX
35118612
Philippines
View Profile
-58.47% 59.3% 0 3 106 days ago PH 35118612 0
PIP COLLECTOR
35118635
Nigeria
View Profile
-100.0% 100.0% 2 5 106 days ago NG 35118635 2
shunqiziran
35118677
China
View Profile
-74.82% 85.78% 0 5 115 days ago CN 35118677 0
GoldBerg
35118689
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-67.36% 70.99% 0 3 106 days ago IR 35118689 0
Power Candle
35118698
Indonesia
View Profile
-62.63% 32.36% 0 5 102 days ago ID 35118698 0
STAR1000
35118699
Indonesia
View Profile
-99.63% 100.0% 0 4 105 days ago ID 35118699 0
O.Op
35118770
Viet Nam
View Profile
-99.58% 100.0% 0 5 102 days ago VN 35118770 0
PUMPMAN
35118771
Malaysia
View Profile
31.45% 1.18% 1 2 101 days ago MY 35118771 1
power_of_fx_guru
35118775
India
View Profile
-74.51% 33.39% 0 5 101 days ago IN 35118775 0
Startup2018
35118788
Viet Nam
View Profile
-94.41% 94.81% 0 4 113 days ago VN 35118788 0
SK Ayu
35118801
Malaysia
View Profile
143.73% 1.1% 37 2 100 days ago MY 35118801 37
MEJIAS ONE
35118803
Colombia
View Profile
217.73% 18.9% 122 3 112 days ago CO 35118803 122
Aesculap 96
35118856
Indonesia
View Profile
-61.72% 100.0% 0 3 102 days ago ID 35118856 0
MR FX
35118860
Malaysia
View Profile
-3.2% 4.81% 2 1 99 days ago MY 35118860 2
Quang
35118872
Viet Nam
View Profile
-3.91% 3.91% 0 1 99 days ago VN 35118872 0
platinum trading system
35118876
Pakistan
View Profile
-70.51% 44.68% 0 5 99 days ago PK 35118876 0
Fibonacci Trendline
35118941
Indonesia
View Profile
-39.31% 40.59% 10 3 98 days ago ID 35118941 10
fxforever
35119009
Viet Nam
View Profile
29.63% 0.06% 0 2 100 days ago VN 35119009 0
The Oscillator Specialist
35119013
Philippines
View Profile
-87.71% 70.26% 0 3 95 days ago PH 35119013 0
META F INVESTMENT
35119014
Viet Nam
View Profile
-89.12% 35.15% 0 4 100 days ago VN 35119014 0
fxmaduroso
35119015
Indonesia
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 98 days ago ID 35119015 0
RUFSCALPER
35119021
Brunei Darussalam
View Profile
34.14% 0.0% 0 1 106 days ago BN 35119021 0
Forex 268
35119024
Viet Nam
View Profile
-91.36% 93.51% 0 3 113 days ago VN 35119024 0
Horseman
35119026
South Korea
View Profile
-100.0% 91.62% 0 5 108 days ago KR 35119026 0
Forex House
35119059
Indonesia
View Profile
-97.86% 64.76% 0 4 95 days ago ID 35119059 0
Nicholas
35119060
Viet Nam
View Profile
-98.99% 100.0% 0 3 95 days ago VN 35119060 0
ZRFx
35119066
Malaysia
View Profile
8.05% 0.0% 0 1 95 days ago MY 35119066 0
ExpertAdvisorKN
35119070
Indonesia
View Profile
-99.74% 100.0% 0 5 94 days ago ID 35119070 0
Aroba1512
35119111
Malaysia
View Profile
-74.95% 100.0% 0 5 100 days ago MY 35119111 0
Volume Spread Analysis
35119128
Malaysia
View Profile
-61.9% 60.58% 0 3 93 days ago MY 35119128 0
SAS
35119133
China
View Profile
-0.39% 17.03% 0 1 93 days ago CN 35119133 0
Lucky888
35119141
Indonesia
View Profile
34.35% 7.23% 1 1 93 days ago ID 35119141 1
SASEBA FOREX
35119182
Indonesia
View Profile
-98.88% 100.0% 0 5 93 days ago ID 35119182 0
ZRWFx
35119194
Malaysia
View Profile
-98.96% 46.88% 0 5 92 days ago MY 35119194 0
TraderMilionario
35119232
Brazil
View Profile
15.04% 0.72% 0 1 93 days ago BR 35119232 0
phuoc
35119235
Viet Nam
View Profile
259.33% 41.34% 6 1 91 days ago VN 35119235 6
E Wa
35119236
Indonesia
View Profile
-88.9% 80.95% 0 4 92 days ago ID 35119236 0
ZH MASTER
35119239
China
View Profile
-99.69% 82.23% 0 4 92 days ago CN 35119239 0
PrincipleFx
35119244
Philippines
View Profile
-99.48% 100.0% 0 5 91 days ago PH 35119244 0
Gaurav The Wolfe Trader
35119318
India
View Profile
-46.82% 1.32% 0 3 91 days ago IN 35119318 0
Gin Mai
35119322
Viet Nam
View Profile
13.85% 54.14% 13 2 90 days ago VN 35119322 13
TKFX
35119323
Malaysia
View Profile
-99.74% 67.67% 0 5 89 days ago MY 35119323 0
Raoshi
35119325
Botswana
View Profile
-99.77% 100.0% 0 5 88 days ago BW 35119325 0
J&J Forex
35119346
Indonesia
View Profile
-75.33% 71.9% 0 5 91 days ago ID 35119346 0
Jack Team138
35119402
Malaysia
View Profile
44.59% 41.65% 4 1 92 days ago MY 35119402 4
MOC2
35119403
Indonesia
View Profile
36.79% 2.29% 6 1 88 days ago ID 35119403 6
Mascot
35119409
Nigeria
View Profile
-99.89% 79.48% 0 5 88 days ago NG 35119409 0
AP-Master
35119413
Thailand
View Profile
108.61% 1.07% 6 1 87 days ago TH 35119413 6
ROYAL FOUNDER FX CLUB
35119493
Malaysia
View Profile
-33.41% 52.9% 0 3 87 days ago MY 35119493 0
EQT PRO
35119495
Malaysia
View Profile
-55.14% 57.67% 0 3 86 days ago MY 35119495 0
Ichimoku Strategy
35119497
Indonesia
View Profile
-99.99% 100.0% 3 5 86 days ago ID 35119497 3
FishingFroVN
35119502
Viet Nam
View Profile
51.38% 9.77% 0 1 86 days ago VN 35119502 0
Felicia
35119503
Indonesia
View Profile
-26.3% 8.82% 0 2 87 days ago ID 35119503 0
FX-ATM
35119513
Nigeria
View Profile
-99.89% 100.0% 0 3 86 days ago NG 35119513 0
LEMURIAN TRADER
35119559
Indonesia
View Profile
80.52% 7.45% 0 1 86 days ago ID 35119559 0
Q-ULTIMATE
35119565
Indonesia
View Profile
-99.95% 100.0% 0 5 85 days ago ID 35119565 0
VIP_SunriseForex
35119583
Mexico
View Profile
-80.14% 88.74% 0 5 86 days ago MX 35119583 0
Millenial-fx
35119623
Indonesia
View Profile
41.21% 10.17% 1 1 86 days ago ID 35119623 1
Sniper99
35119645
Indonesia
View Profile
-6.4% 0.0% 0 1 85 days ago ID 35119645 0
THE BACKBONE
35119732
Indonesia
View Profile
129.84% 28.26% 0 1 85 days ago ID 35119732 0
ASP FOREX
35119733
Indonesia
View Profile
-100.0% 80.0% 0 5 85 days ago ID 35119733 0
CRUISE TRADER 7699
35119736
Malaysia
View Profile
-98.79% 100.0% 0 3 84 days ago MY 35119736 0
Mew
35119741
Japan
View Profile
-97.34% 96.86% 0 3 82 days ago JP 35119741 0
OPITNGALIR BROTHERHOOD
35119761
Indonesia
View Profile
-97.82% 100.0% 0 5 81 days ago ID 35119761 0
Wellwisher88
35119762
Singapore
View Profile
63.67% 6.11% 3 1 82 days ago SG 35119762 3
Brothers Copy
35119764
Colombia
View Profile
108.39% 36.84% 6 2 83 days ago CO 35119764 6
Bruvenom
35119766
Brunei Darussalam
View Profile
-42.15% 37.64% 1 3 102 days ago BN 35119766 1
MFC
35119818
Viet Nam
View Profile
5.01% 0.0% 0 1 80 days ago VN 35119818 0
Geometry
35119822
Zimbabwe
View Profile
-98.86% 100.0% 0 3 86 days ago ZW 35119822 0
Investor4x
35119837
Malaysia
View Profile
66.63% 6.99% 0 2 80 days ago MY 35119837 0
Siska
35119843
Botswana
View Profile
-98.4% 100.0% 0 0 80 days ago BW 35119843 0
trader24h.com
35120069
Viet Nam
View Profile
-46.74% 77.81% 0 4 79 days ago VN 35120069 0
BG 4 VN
35120074
Indonesia
View Profile
-98.15% 55.18% 0 5 77 days ago ID 35120074 0
NBZ Traders
35120179
Saudi Arabia
View Profile
-84.58% 0.0% 0 5 76 days ago SA 35120179 0
Intuisi + fundamental + tekhnikal analisys
35120197
Indonesia
View Profile
-54.47% 16.02% 0 4 74 days ago ID 35120197 0
Julian et Jilian
35120259
Indonesia
View Profile
-89.38% 100.0% 3 3 77 days ago ID 35120259 3
MASK TRADER 2769
35120260
Malaysia
View Profile
15.53% 26.17% 0 2 79 days ago MY 35120260 0
Plan56
35120264
Malaysia
View Profile
-99.46% 84.4% 0 5 74 days ago MY 35120264 0
Trillion
35120265
Viet Nam
View Profile
-59.46% 53.4% 0 5 74 days ago VN 35120265 0
BARONK FOREX
35120281
Indonesia
View Profile
-99.75% 53.78% 0 3 74 days ago ID 35120281 0
Andalas Financial Centre
35120372
Indonesia
View Profile
-99.9% 44.25% 0 5 75 days ago ID 35120372 0
LLBB
35120374
China
View Profile
-5.41% 33.39% 0 3 73 days ago CN 35120374 0
MR_ZHADOW
35120375
Indonesia
View Profile
-99.73% 100.0% 1 3 73 days ago ID 35120375 1
GracePeriod2
35120377
Philippines
View Profile
-80.54% 21.19% 0 5 73 days ago PH 35120377 0
SNGROUP02
35120468
Viet Nam
View Profile
44.42% 1.56% 7 1 77 days ago VN 35120468 7
FIF Trade
35120469
Indonesia
View Profile
26.81% 0.0% 0 2 74 days ago ID 35120469 0
MEKAR BERBUNGA
35120470
Indonesia
View Profile
-4.76% 0.0% 0 3 73 days ago ID 35120470 0
Egyption King
35120473
Egypt
View Profile
5.34% 1.36% 0 2 72 days ago EG 35120473 0
KeyleeT
35120480
Viet Nam
View Profile
-56.24% 100.0% 0 5 71 days ago VN 35120480 0
Magic Trading For Life
35120544
Israel
View Profile
105.48% 14.3% 1 1 71 days ago IL 35120544 1
TT Open
35120548
Viet Nam
View Profile
-99.39% 99.39% 0 5 70 days ago VN 35120548 0
Kingston Club
35120553
Jamaica
View Profile
26.96% 23.92% 0 3 70 days ago JM 35120553 0
Skyblue Strend
35120637
Viet Nam
View Profile
47.81% 100.0% 0 3 67 days ago VN 35120637 0
STAR500
35120652
Indonesia
View Profile
-99.89% 100.0% 0 5 85 days ago ID 35120652 0
SMPF
35120654
Viet Nam
View Profile
10.12% 26.35% 2 2 67 days ago VN 35120654 2
WWG
35120656
Viet Nam
View Profile
-98.53% 84.64% 1 3 71 days ago VN 35120656 1
Outside the Box Ichimoku Scalping 2
35120661
Hong Kong
View Profile
-99.36% 100.0% 2 0 69 days ago HK 35120661 2
PrimiumTTS818
35120669
Malaysia
View Profile
3.43% 17.16% 0 1 69 days ago MY 35120669 0
Elite FX
35120675
Nigeria
View Profile
1.25% 1.56% 0 1 67 days ago NG 35120675 0
13ehzad13
35120676
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-86.03% 56.58% 0 5 67 days ago IR 35120676 0
FxRobots
35120679
China
View Profile
-16.44% 69.23% 0 4 67 days ago CN 35120679 0
MagicWolfTTS818
35120681
Malaysia
View Profile
-37.66% 49.87% 0 3 68 days ago MY 35120681 0
Levy-trade
35120726
Indonesia
View Profile
-34.68% 100.0% 0 4 73 days ago ID 35120726 0
FXunited
35120732
Viet Nam
View Profile
49.56% 21.52% 9 1 67 days ago VN 35120732 9
INGN-FX
35120744
Thailand
View Profile
-99.87% 100.0% 0 3 74 days ago TH 35120744 0
semut trader
35120794
Indonesia
View Profile
-14.87% 25.1% 0 2 65 days ago ID 35120794 0
Hedgeman
35120800
Malaysia
View Profile
-3.99% 18.96% 0 1 66 days ago MY 35120800 0
Alpha Earth
35120802
Malaysia
View Profile
-9.7% 25.81% 0 2 66 days ago MY 35120802 0
Naked Chart & Breakout Strategy
35120814
Malaysia
View Profile
-0.41% 1.17% 0 1 66 days ago MY 35120814 0
ACEFXVN
35120818
Viet Nam
View Profile
-26.81% 31.95% 2 3 66 days ago VN 35120818 2
ALFA SYSTEM
35120819
China
View Profile
-84.53% 79.58% 0 3 65 days ago CN 35120819 0
Trade Rich FX
35120873
Indonesia
View Profile
-97.76% 97.76% 0 5 64 days ago ID 35120873 0
superVipfx
35120875
Viet Nam
View Profile
74.03% 2.48% 14 1 65 days ago VN 35120875 14
greenfx1
35120878
Viet Nam
View Profile
-98.84% 100.0% 3 5 66 days ago VN 35120878 3
Nicks
35120928
Nigeria
View Profile
-80.66% 91.3% 0 4 77 days ago NG 35120928 0
JACKN
35120934
Viet Nam
View Profile
18.27% 2.61% 0 1 65 days ago VN 35120934 0
LYDWOLL CAPITAL
35120943
Colombia
View Profile
-0.57% 0.57% 0 1 64 days ago CO 35120943 0
Louis
35120944
Viet Nam
View Profile
89.79% 1.59% 0 1 63 days ago VN 35120944 0
Charles
35120945
Viet Nam
View Profile
-14.61% 28.54% 0 2 63 days ago VN 35120945 0
Maximus
35120947
Viet Nam
View Profile
45.75% 0.0% 0 1 63 days ago VN 35120947 0
Titus
35120948
Viet Nam
View Profile
-49.42% 49.42% 0 3 63 days ago VN 35120948 0
Gia Tuan
35120950
Viet Nam
View Profile
57.78% 2.95% 0 1 63 days ago VN 35120950 0
Duc Thinh Pham
35121045
Viet Nam
View Profile
0.17% 0.0% 0 1 77 days ago VN 35121045 0
Otis Bill
35121050
Viet Nam
View Profile
-98.02% 100.0% 1 5 64 days ago VN 35121050 1
Turtle Trading Strategy
35121056
Malaysia
View Profile
-100.0% 42.21% 0 5 63 days ago MY 35121056 0
Elliot 5th Wave Strategy
35121058
Peru
View Profile
-48.14% 100.0% 0 3 62 days ago PE 35121058 0
ForexTV
35121068
Viet Nam
View Profile
-99.82% 38.56% 0 3 60 days ago VN 35121068 0
STAR1001
35121075
Indonesia
View Profile
-66.21% 86.23% 0 3 62 days ago ID 35121075 0
Atosave
35121076
Singapore
View Profile
13.5% 4.83% 0 1 63 days ago SG 35121076 0
SAYIDINA USMAN
35121120
Indonesia
View Profile
-99.22% 95.96% 0 5 62 days ago ID 35121120 0
Sigmund
35121124
Viet Nam
View Profile
37.61% 4.25% 0 1 59 days ago VN 35121124 0
Orson
35121138
Viet Nam
View Profile
43.13% 0.0% 0 1 59 days ago VN 35121138 0
Drake
35121139
Viet Nam
View Profile
-47.24% 47.24% 0 3 59 days ago VN 35121139 0
FX LIFE
35121148
Brazil
View Profile
50.46% 7.58% 2 1 60 days ago BR 35121148 2
Wina78
35121186
Indonesia
View Profile
-99.94% 96.35% 0 5 58 days ago ID 35121186 0
Cazmolink
35121193
Malaysia
View Profile
0.3% 0.0% 0 1 58 days ago MY 35121193 0
phattai201819
35121195
Viet Nam
View Profile
-82.94% 100.0% 0 3 64 days ago VN 35121195 0
Edafx
35121236
Viet Nam
View Profile
-3.62% 100.0% 15 1 63 days ago VN 35121236 15
IFFX2019
35121262
Viet Nam
View Profile
5.08% 100.0% 0 2 57 days ago VN 35121262 0
Bang 4 VN
35121263
Indonesia
View Profile
-99.08% 100.0% 0 3 57 days ago ID 35121263 0
AxiomaTrader
35121299
Brazil
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 60 days ago BR 35121299 0
ngocgiaufx
35121301
Viet Nam
View Profile
-88.91% 69.47% 0 5 63 days ago VN 35121301 0
Captain Jack_VT
35121316
Viet Nam
View Profile
-61.86% 59.9% 0 4 56 days ago VN 35121316 0
MaxXForexX
35121379
Argentina
View Profile
23.8% 8.01% 0 1 58 days ago AR 35121379 0
Soldier99
35121380
Indonesia
View Profile
-99.9% 52.64% 0 5 57 days ago ID 35121380 0
Moreti
35121382
Brazil
View Profile
-97.41% 100.0% 0 5 58 days ago BR 35121382 0
People_Power
35121390
Indonesia
View Profile
-99.93% 79.03% 0 5 55 days ago ID 35121390 0
Drablo Max
35121391
Brunei Darussalam
View Profile
-99.53% 80.39% 0 5 55 days ago BN 35121391 0
ProFinance
35121393
Viet Nam
View Profile
-85.97% 100.0% 0 5 55 days ago VN 35121393 0
Louis Vu
35121394
Viet Nam
View Profile
-4.97% 10.94% 0 1 53 days ago VN 35121394 0
Forex Trend
35121420
Costa Rica
View Profile
98.23% 5.09% 6 2 54 days ago CR 35121420 6
forex star
35121463
Viet Nam
View Profile
1.8% 11.84% 0 2 60 days ago VN 35121463 0
itsganaFX
35121464
India
View Profile
-98.92% 40.35% 0 5 52 days ago IN 35121464 0
IFT New
35121465
Indonesia
View Profile
-99.88% 82.32% 2 5 52 days ago ID 35121465 2
KeyleeT1
35121514
Viet Nam
View Profile
-99.44% 100.0% 0 5 54 days ago VN 35121514 0
Bill&Teppi
35121516
Viet Nam
View Profile
-78.15% 92.15% 0 3 53 days ago VN 35121516 0
Simpang Gepeng 3
35121521
Indonesia
View Profile
-99.72% 100.0% 3 5 51 days ago ID 35121521 3
Arjuna
35121532
Indonesia
View Profile
-98.38% 98.89% 0 5 52 days ago ID 35121532 0
albastrufx
35121537
Indonesia
View Profile
67.21% 100.0% 1 1 51 days ago ID 35121537 1
Belga_Fx
35121583
Brazil
View Profile
5.42% 30.65% 0 3 50 days ago BR 35121583 0
Trading Auto, Jose mora
35121649
Dominican Republic
View Profile
-98.44% 93.52% 0 5 52 days ago DO 35121649 0
Warrior fx
35121650
Indonesia
View Profile
-99.99% 80.11% 0 5 51 days ago ID 35121650 0
Price Action
35121661
Colombia
View Profile
-99.94% 90.1% 0 5 50 days ago CO 35121661 0
ELITE TRADE HOUSE
35121684
Nigeria
View Profile
33.44% 2.65% 8 1 51 days ago NG 35121684 8
Super trader TH
35121768
Thailand
View Profile
-81.42% 89.17% 0 4 49 days ago TH 35121768 0
Price Action DCI
35121772
Viet Nam
View Profile
17.81% 0.53% 2 1 49 days ago VN 35121772 2
michael ker
35121785
China
View Profile
-1.73% 100.0% 2 1 48 days ago CN 35121785 2
Power Forex
35121797
Argentina
View Profile
38.85% 12.97% 0 2 47 days ago AR 35121797 0
johnnyPham
35121798
Viet Nam
View Profile
-60.57% 61.53% 2 3 46 days ago VN 35121798 2
RonalNguyen
35121800
Viet Nam
View Profile
-99.54% 100.0% 2 3 46 days ago VN 35121800 2
Donna Diep
35121801
Viet Nam
View Profile
39.82% 0.58% 0 1 46 days ago VN 35121801 0
GavrielFx
35121871
Indonesia
View Profile
3.8% 0.65% 0 1 45 days ago ID 35121871 0
The Secret Code
35121877
Australia
View Profile
-83.47% 37.95% 0 4 45 days ago AU 35121877 0
PROMAC
35121936
Indonesia
View Profile
2.2% 11.91% 2 1 46 days ago ID 35121936 2
SINGLE_FIGHTER
35121937
Indonesia
View Profile
-99.55% 99.62% 0 3 45 days ago ID 35121937 0
MATLANWCY
35121942
Malaysia
View Profile
5.66% 10.1% 0 2 45 days ago MY 35121942 0
BOSS FUTURES 88
35121964
Indonesia
View Profile
55.11% 11.73% 12 1 45 days ago ID 35121964 12
SkyBlu3
35121968
Malaysia
View Profile
-28.4% 100.0% 7 4 44 days ago MY 35121968 7
Rangkayo Trader
35122035
Indonesia
View Profile
-95.31% 100.0% 5 3 54 days ago ID 35122035 5
Daily Trades
35122123
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
1.31% 22.78% 1 2 43 days ago IR 35122123 1
THE HELPER
35122232
Mexico
View Profile
-43.27% 100.0% 0 3 42 days ago MX 35122232 0
4RJUN4
35122249
Indonesia
View Profile
-98.52% 100.0% 0 5 39 days ago ID 35122249 0
JACK The USD$ Marshal
35122252
Indonesia
View Profile
2.1% 27.16% 0 2 39 days ago ID 35122252 0
BOSS BREEDING 99
35122258
Indonesia
View Profile
-99.89% 100.0% 0 3 43 days ago ID 35122258 0
I M M A N U E L
35122261
Indonesia
View Profile
-21.52% 6.39% 0 2 39 days ago ID 35122261 0
Hao Nguyen
35122265
Viet Nam
View Profile
16.95% 6.72% 6 1 39 days ago VN 35122265 6
SunFX
35122326
Viet Nam
View Profile
-97.85% 100.0% 0 3 39 days ago VN 35122326 0
Criket
35122340
Indonesia
View Profile
-34.39% 100.0% 0 3 38 days ago ID 35122340 0
Team DM
35122418
Colombia
View Profile
-5.85% 18.93% 7 2 38 days ago CO 35122418 7
ZEP B4RONK
35122428
Indonesia
View Profile
-99.95% 77.34% 0 5 38 days ago ID 35122428 0
Nick Young
35122435
Indonesia
View Profile
140.31% 11.94% 3 1 37 days ago ID 35122435 3
LORD STARK
35122436
Indonesia
View Profile
59.1% 4.0% 0 1 37 days ago ID 35122436 0
Forex Market Rhythm
35122529
Mexico
View Profile
37.31% 62.16% 6 1 39 days ago MX 35122529 6
AUTO SULTAN 77
35122533
Indonesia
View Profile
-99.91% 100.0% 0 4 37 days ago ID 35122533 0
NBot
35122562
Colombia
View Profile
14.99% 9.48% 0 1 36 days ago CO 35122562 0
Wmfx Capital
35122632
Brazil
View Profile
-6.45% 6.08% 0 1 37 days ago BR 35122632 0
nhd trading signal
35122634
Viet Nam
View Profile
-50.13% 86.93% 0 3 36 days ago VN 35122634 0
Best Bank
35122636
Viet Nam
View Profile
-45.76% 37.64% 0 3 37 days ago VN 35122636 0
Rahayu15
35122640
Indonesia
View Profile
27.01% 0.01% 2 2 36 days ago ID 35122640 2
a rare trick
35122644
China
View Profile
-99.8% 100.0% 0 5 37 days ago CN 35122644 0
SP Raplesia
35122651
Indonesia
View Profile
-99.77% 100.0% 0 3 35 days ago ID 35122651 0
Thuy Nga
35122657
Viet Nam
View Profile
2.55% 27.0% 0 2 35 days ago VN 35122657 0
Thao Huynh
35122658
Viet Nam
View Profile
-40.78% 53.51% 0 5 35 days ago VN 35122658 0
The 7th. #1
35122660
Malaysia
View Profile
3.8% 0.0% 1 1 35 days ago MY 35122660 1
TradingSystem99 Community
35122663
Indonesia
View Profile
-99.87% 67.13% 0 5 36 days ago ID 35122663 0
Money Maker
35122681
Indonesia
View Profile
5.28% 0.41% 0 1 35 days ago ID 35122681 0
ADUDU
35122800
Malaysia
View Profile
10.92% 8.3% 7 2 37 days ago MY 35122800 7
BTSTrading
35122809
Indonesia
View Profile
-99.99% 100.0% 0 5 34 days ago ID 35122809 0
Julifem
35122811
Nigeria
View Profile
-99.51% 100.0% 0 4 33 days ago NG 35122811 0
Divergence
35122812
Viet Nam
View Profile
13.65% 5.52% 0 1 33 days ago VN 35122812 0
NghiaFx
35122816
Viet Nam
View Profile
0.39% 5.47% 0 1 32 days ago VN 35122816 0
MUJAHIDEEN_SP
35122825
Malaysia
View Profile
-98.44% 92.83% 0 4 32 days ago MY 35122825 0
intraday pivot points
35122827
Trinidad and Tobago
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 37 days ago TT 35122827 0
K Fund
35122878
Malaysia
View Profile
-99.25% 100.0% 0 3 32 days ago MY 35122878 0
MAGNETO
35122880
Malaysia
View Profile
-22.2% 51.37% 1 3 32 days ago MY 35122880 1
Victory
35122883
Indonesia
View Profile
5.89% 24.21% 0 1 31 days ago ID 35122883 0
BARSELL FOREX
35122885
Indonesia
View Profile
-99.91% 100.0% 0 5 36 days ago ID 35122885 0
188FX
35122891
Viet Nam
View Profile
-99.97% 91.56% 0 5 35 days ago VN 35122891 0
MAGShooter
35122903
Malaysia
View Profile
0.69% 2.08% 0 1 32 days ago MY 35122903 0
Venom
35122906
Viet Nam
View Profile
-99.93% 100.0% 0 3 31 days ago VN 35122906 0
Pink lutus
35122969
Viet Nam
View Profile
-99.0% 100.0% 0 5 30 days ago VN 35122969 0
Charis
35122975
Indonesia
View Profile
-77.25% 71.81% 0 4 31 days ago ID 35122975 0
Guided by HEWHAY
35122976
Philippines
View Profile
8.62% 2.09% 0 1 35 days ago PH 35122976 0
Offshore
35122980
South Korea
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 33 days ago KR 35122980 0
vision 2020
35122990
Viet Nam
View Profile
9.44% 2.25% 0 1 37 days ago VN 35122990 0
HoangMinhMACD
35123071
Viet Nam
View Profile
-51.71% 53.92% 0 4 30 days ago VN 35123071 0
DucThao
35123074
Viet Nam
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 29 days ago VN 35123074 0
PowerOfEMA50
35123113
Malaysia
View Profile
-7.83% 19.0% 1 2 29 days ago MY 35123113 1
Ahava
35123114
Indonesia
View Profile
4.57% 8.3% 0 1 29 days ago ID 35123114 0
Pinbar
35123118
Viet Nam
View Profile
15.4% 1.55% 0 1 29 days ago VN 35123118 0
BBMA
35123172
Indonesia
View Profile
-15.7% 27.33% 0 2 29 days ago ID 35123172 0
STAR SHINE
35123174
Indonesia
View Profile
0.0% 0.0% 1 1 29 days ago ID 35123174 1
Slfx
35123320
Sri Lanka
View Profile
20.86% 1.32% 0 1 28 days ago LK 35123320 0
TradeMillionTeam
35123329
Thailand
View Profile
53.12% 1.34% 0 1 46 days ago TH 35123329 0
Accutrade
35123437
Malaysia
View Profile
1.49% 1.45% 0 1 25 days ago MY 35123437 0
Omin
35123438
Indonesia
View Profile
-72.31% 74.08% 0 3 25 days ago ID 35123438 0
Forex Happy Me
35123495
Thailand
View Profile
-1.15% 3.83% 0 1 23 days ago TH 35123495 0
TEAM PSD Scalping
35123498
Viet Nam
View Profile
70.29% 0.4% 0 1 27 days ago VN 35123498 0
Comfort Trading
35123507
Thailand
View Profile
-0.98% 3.79% 0 1 24 days ago TH 35123507 0
Vinacapital
35123511
Viet Nam
View Profile
-99.83% 100.0% 0 5 24 days ago VN 35123511 0
TIFFANY
35123515
Viet Nam
View Profile
1.49% 0.0% 0 1 24 days ago VN 35123515 0
GadisAyu 2019
35123516
Malaysia
View Profile
-100.0% 57.14% 0 5 23 days ago MY 35123516 0
Pathfinder
35123518
Nigeria
View Profile
-12.46% 0.0% 1 2 58 days ago NG 35123518 1
Expert Investimentos Automatizados
35123519
Brazil
View Profile
-0.05% 0.05% 0 1 32 days ago BR 35123519 0
Alkaid
35123522
China
View Profile
0.56% 0.0% 0 1 22 days ago CN 35123522 0
THE KING OF SELL
35123576
Indonesia
View Profile
-100.0% 100.0% 0 5 26 days ago ID 35123576 0
Monopoly
35123579
Russian Federation
View Profile
0.0% 0.0% 0 1 23 days ago RU 35123579 0
SKY LIGHT
35123583
Indonesia
View Profile
-99.5% 47.68% 0 5 21 days ago ID 35123583 0
ZUKO
35123586
Viet Nam
View Profile
3.72% 0.91% 1 1 21 days ago VN 35123586 1
Dancer with Harmonic
35123587
Nigeria
View Profile
-27.25% 40.44% 0 3 21 days ago NG 35123587 0
Ogre
35123590
Trinidad and Tobago
View Profile
1.13% 0.0% 0 1 21 days ago TT 35123590 0
shenzhen2019
35123593
China
View Profile
-33.77% 48.11% 0 3 21 days ago CN 35123593 0
Hunter Forex Pips
35123716
Argentina
View Profile
-14.56% 21.33% 0 2 20 days ago AR 35123716 0
IAscalping
35123717
Venezuela
View Profile
0.12% 0.0% 0 1 20 days ago VE 35123717 0
The Matrix
35123796
Malaysia
View Profile
7.22% 100.0% 0 2 19 days ago MY 35123796 0
PELANGI
35123801
Indonesia
View Profile
61.26% 34.6% 0 3 43 days ago ID 35123801 0
max
35123822
Iran (ISLAMIC Republic Of)
View Profile
-89.4% 95.58% 0 5 26 days ago IR 35123822 0
dokter_trading
35123827
Indonesia
View Profile
10.46% 0.0% 1 1 16 days ago ID 35123827 1
Clarissa
35123831
Indonesia
View Profile
-3.12% 19.75% 0 1 16 days ago ID 35123831 0
Bollinger Bands
35123832
Viet Nam
View Profile
14.17% 100.0% 15 1 16 days ago VN 35123832 15
Dragon
35123838
Malaysia
View Profile
4.64% 14.49% 0 1 16 days ago MY 35123838 0
Hawkish
35123895
Thailand
View Profile
59.2% 17.66% 1 3 16 days ago TH 35123895 1
IvevI
35123898
Thailand
View Profile
-6.08% 100.0% 0 1 15 days ago TH 35123898 0
TradeSolution
35123902
Ecuador
View Profile
-0.27% 100.0% 2 1 16 days ago EC 35123902 2
DW Secret 001
35123903
Australia
View Profile
2.02% 86.51% 2 1 16 days ago